جمعه , ۱ , قوس , ۱۳۹۸

اداره مستقل ارگانهای محلی

اداره مستقل ارگانهای محلی که براساس حکم شماره (۱۰۴۷) مورخ ۸ سنبله سال ۱۳۸۶ هجری شمسی مقام عالی ریاست جمهوری ایجاد شده است، مکلف است تا امور حکومتداری محلی را رهبری نموده، اجرای قانون و مقررات، پیاده ساختن پروگرام‌ها و انجام امورات رسمی و کاری را از طریق ادارات مربوطه، در ۳۴ ولایت ۳۷۴ ولسوالی رسمی و غیر رسمی و  ۱۵۳ شاروالی انسجام و هماهنگ نماید.

اهداف اداره مستقل ارگانهای محلی:

اهداف کاری ریاست مستقل ارگانهای محلی قرار ذیل اند:

  • حصول اطمینان از این که چارچوب ادارات محلی افغانستان از اصول حکومتداری خوب به شمول حکومت داری باز و شفاف، حسابده، اشتراکی، مؤثر، منسجم، و فراگیر مبتنی بر وفاق عامه و حاکمیت قانون در سطوح محلی حمایت میکند؛

  • تأسیس و تقویت ادارات حکومتی در سطوح محلی به منظور کسب اطمینان از مشارکت مردم در حکومت و پدید آمدن بهبود قابل ملاحظه در عرضۀ خدمات و حفاظت حقوق همه مردم افغانستان؛

  • ایجاد و فراهم نمودن فرصت ها برای مشارکت شهروندان و سهمداران در حکومت داری به سطح محلی؛

  • حصـول اطـمینان از این که ادارات محـلی نقش فعـالی را در راستای تسهیل عرضۀ خدمات و برنامه های ملی برای رفاه و آسایش مردم افغانستان ایفا مینمایند؛

  • امور هماهنگی امنیت، انکشاف، حکومتداری(به شمول بخشهای عدلی و قضایی).

وظایف اداره مستقل ارگانهای محلی در چهار بخش اصلی تنظیم شده اند:

  • وظایف اساسی در بخش پالیسی: طرح چارچوب پالیسی، قوانین و مقررات برای حکومت داری محلی؛

  • وظایف اساسی انکشاف اداری: تقویت ، ارتقای ظرفیت و حمایت از ادارات و ارگانهای محلی؛

  • وظایف وسیع حکومت داری: ایجاد و فراهم نمودن حمایت برای مشارکت شرکا و اتباع در روندهای حکومت داری محلی؛

  • وظایف حمایتی: تسهیل پیشبرد برنامه ها و ابتکارهای ملی از طریق ارگانهای محلی.

http://idlg.gov.af/fa

دست آوردها

جوانان