یکشنبه , ۲۶ , عقرب , ۱۳۹۸

معاونیت تخنیکی

معاونیت تخنیکی در چارچوب تشکیل ریاست عمومی ادراه امور ریاست جمهوری برای هدف کلی الکترونیک ساختن سیستم حکومتداری، نحوه راپوردهی و نحوه تعقیب هدایات مقام عالی برای وزارت‌ها و ادارات، نظارت و بررسی از سکتور‌های انکشافی عمدتاً پروژه‌های بزرگ و هماهنگی با شرکای انکشافی جهت تضمین تمرکز بالای اولویت‌های دولت، ثبت و اشاعه دارایی مقامات عالی رتبه‌، پیشنهادات پالیسی و طرزالعمل برای ادارات و نهاد‌ها بر بنیاد تحقیق و شواهد (از طریق همکاری نزدیک با ارگان‌های علمی و تحقیقی کشور) کار می‌کند.

دست آوردها

جوانان