پنج شنبه , ۲۳ , عقرب , ۱۳۹۸

IMF Benchmark

بر اساس ماده ۱۵۴ قانون اساسی و قانون اشاعه و ثبت دارایی های مقامات و کارکنان دولتی، دارایی های تمام واجدین شرایط توسط اداره ثبت و بررسی دارایی ها در چوکات ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ثبت، بررسی و در صورت نیاز نشر می شوند.

فهرست ذیل در برگیرنده نام ها و عناوین وظایف مقامات نهادهای تنفیذ قانون و گمرکات و مالیات که دارایی های شان را بر اساس قانون اشاعه و ثبت دارایی های مقامات و کارکنان دولتی در تاریخ های آتی به ثبت رسانیده اند، می باشد:

وزارت امور داخله: ۰۶/۰۲/۱۳۹۷ و ۱۰/۰۲/۱۳۹۷

وزارت مالیه: ۲۵/۰۱/۱۳۹۷ و ۰۸/۰۲/۱۳۹۷

وزارت عدلیه: ۰۵/۰۲/۱۳۹۷

لوی حارنوالی: ۰۴/۰۲/۱۳۹۷

In accordance with the article 154 of the constitution and the Law on the Declaration and Registration of Assets of Government Officials and Employees, the assets of all eligible officials are registered, verified and if necessary published by the Asset Registration and Verification Office under the Administrative Office of the President – AOP

The lists below contain names and positions of the senior officials of law enforcement agencies, tax administration and customs, who have declared their assets in accordance with the Law on Declaration and Registration of Assets of Officials and Government Employees as of following dates

Ministry of Interior Affairs: 26/04/2018 and 30/04/2018

Ministry of Finance: 14/04/2018 and 28/04/2018

Ministry of Justice: 25/04/2018

Attorney General of Afghanistan: 24/04/2018

:Download

Access to Assets Mechanism

Attorney General of Afghanistan

Ministry of Finance List

List of High Ranking Officials of the Ministry of Interior of Afghanistan 1397

Law Enforcement Officials of MoJ

دانلود:

راپور تطبیق بنچمارک ششم صندوق بین المللی پول

گزارش اجراآت سال مالی ۱۳۹۷

میکانیزم دسترسی به دارایی ها

لیست مقامات عالی رتبه اداره عالی لوی څارنوالی ج.ا.ا

جدول ۲۶ تن از کارکنان ملکی شامل تشکیل بست های خارج رتبه ، اول ،دوم وزارت امورداخله

جدول شهرت افسران عالی رتبه وزارت امورداخله سال ۱۳۹۷

جدول روسا و مسئولین محترم وزارت عدلیه براساس شاخص های بانک جهانی

دست آوردها

جوانان