جمعه , ۱۵ , قوس , ۱۳۹۸

فهرست دارایی‌های ثبت شده طی سال ۱۳۹۶

دانلود این فهرست

 

فهرست نام ها و عناوین وظایف واجدین شرایط ثبت دارایی ها که دارایی های خویش را طی سال ۲۰۱۷  میلادی ثبت نموده اند.

List of Names and Positions of Eligible Officials for Asset Declaration who have declared their assets, as of 2017.

Name

Position

عنوان وظیفه

نام و تخلص

شماره

Afghanistan National Radio – TV

رادیو تلویزیون ملی افغانستان

 

Mohammad Zarrin Anzor

Director General

رئیس عمومی

محمد زرین انحور

۱

Mohammad Esa Ariya

Deputy DG

معاون ریاست عمومی

محمد عیسی آریا

۲

Abdul-Ghani Modaqiq

TV Broadcast Director

رئیس نشرات تلویزیون

عبدالغنی مدقق

۳

Mohammad Homayon Firoz

Literary and Artistic Programs  Director

رئیس برنامه هنری و ادبی

محمد همایون فیروز

۴

Mohammad Ihsan Omari

Technical  Director

رئیس تخنیکی

محمد احسان عمری

۵

Borhanuddin Borhan

News Channel Acting  Director

سرپرست شبکه خبر

برهان الدین برهان

۶

Mohammad Hanif Sayyar

Admin. and Finance Acting  Director

سرپرست ریاست مالی و اداری

محمد حنیف سیار

۷

Lima Ahmadzai

Radio  Broadcast Director

رئیس نشرات رادیو

لیمه احمد زی

۸

Kabul Municipality

شاروالی کابل

Maseehullah Mahboob

Urban Services Deputy

معین خدمات شهری

مسیح الله محبوب

۹

Abdul-Majeed Hodaee

Maintenance and Labor Protection  Director

رئیس حفظ و مراقبت کار

عبدالمجید هدایی

۱۰

Abdul-Wahed Zhiyan

Chief of Staff

رئیس دفتر

عبدالواحد ژیان

۱۱

Sayed Naqeebullah Esmati

Fundamental Building Control  Director

رئیس کنترول ساختمان های اساسی

سید نقیب الله عصمتی

۱۲

Bereshna Oriya

Public Awareness Center  Director

رئیس مرکز اگاهی عامه

برشنا اوریا

۱۳

Alireza Sarwari

Public Awareness Center  Deputy

معاون مرکز آگاهی عامه

علی رضا سروری

۱۴

Samiullah Samsor

Revenues Deputy

معاون عواید

سمیع الله سمسور

۱۵

Ministry of Culture and Information

وزارت اطلاعات و فرهنگ

Sayeda Mozhgan Mostafawi

Tourism, Admin and Finance Deputy Minister

معین گرحندوی، مالی و اداری

سیده مژگان مصطفوی

۱۶

Sayed Aqa Hosain Sancharaki

Publication Affairs Deputy  Minister

معین امور نشراتی

سید آقا حسین سانچارکی

۱۷

Mohammad Rasool Bawari

Culture and Arts Deputy  Minister

معین فرهنگ و هنر

محمد رسول باوری

۱۸

Kamal Sadat

Youth Affairs Deputy  Minister

معین امور جوانان

کمال سادات

۱۹

Abdul-Moqeem Afghan

Policy and Plan Director

رئیس پالیسی و پلان

عبدالمقیم افغان

۲۰

Ahmad Zia Anwari

Human Resources  Director

رئیس منابع بشری

احمد ضیا انوری

۲۱

Sayed Ajmal Shahna

Procurement  Director

رئیس تدارکات

سید اجمل شحنه

۲۲

Ahmad Fahim

National Museum  Director

رئیس موزیم ملی

احمد فهیم

۲۳

Mohammad Ehsan

Music  Director

رئیس موسیقی

محمد احسان

۲۴

Abdul-Jameel

Planning  Manager

مدیر پلانگذاری

عبدالجمیل

۲۵

Naheed

Contracts Manager General

مدیر عمومی قرارداد ها

ناهید

۲۶

Ismaeel

Consumption Manager

مدیر مصرف

اسماعیل

۲۷

Abdul-Majeed

Book Keeping Member

عضو دفتر داری

عبدالمجید

۲۸

Ahmad Naser

Cultural Program Budget Manager General

مدیر عمومی بودجه برنامه فرهنگی

احمد ناصر

۲۹

Allah Mohammad

Maintenance and Protection Manger General

مدیر عمومی حقظ و مراقبت

الله محمد

۳۰

Mohammad Naeem

Transport Manager General

مدیر عمومی ترانسپورت

محمد نعیم

۳۱

Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

Tawheed Ali

Livestock  Director

رئیس مالداری

توحید علی

۳۲

Hamid

Agricultural Economics Rehabilitation  Program Officer

آمر برنامه احیا اقتصاد زراعتی

حامد

۳۳

Ehsanullah Waziri

Provinces Affairs  Director

رئیس امور ولایات

احسان الله وزیری

۳۴

Mahboobullah Nang

Seeds Certifying  Director

رئیس تصدیق دهی تخم های بذری

محبوب الله ننگ

۳۵

Waheedullah

Revenue Regulation Officer

آمر تنظیم عواید

وحیدالله

۳۶

Ministry of Finance

وزارت مالیه

Mohammad Zareef Alam Stanekzai

Government Properties Director General

رئیس عمومی املاک دولتی

محمد ظریف علم ستانکزی

۳۷

Ahmad Reshad Popal

Customs DG

رئیس عمومی گمرکات

احمد رشاد پوپل

۳۸

Mujeeburrahman Sherzad

Revenue DG

رئیس عمومی عواید

مجیب الرحمن شیرزاد

۳۹

Amena Ahmadi

Intermediate Tax Payers Director

رئیس مالیه دهندگان متوسط

آمنه احمدی

۴۰

Abdul-Haseeb Zadran

Upper Tax Payers  Director

رئیس مالیه دهندگان بزرگ

عبدالحسیب حدران

۴۱

Sayed  Mohammad Amin Habibi

Analyze and Coordination DG

رئیس عمومی تحلیل و هماهنگی

سید محمد امین حبیبی

۴۲

Mohammad Saleem Kashaf

Revenue System  Director

رئیس سیستم عواید

محمد سلیم کشاف

۴۳

Mohammad Abed Amiri

Developmental Programs Monitoring  Director

رئیس نظارت برنامه های انکشافی

محمد عابد امیری

۴۴

Zabeeullah Bashiri

Consolidation, Planning and Implementation Director of Developmental Projects

رئیس انسجام، پلان و تطبیق پروژه های انکشافی

ذیبح الله بشیری

۴۵

Alem Shah Ibrahimi

Accounting and Finance  Director

رئیس مالی و حسابی

عالم شاه ابراهیمی

۴۶

Ahmad Shah

IT  Director

رئیس تکنالوژی معلوماتی

احمد شاه

۴۷

Emal Jahangir

Procurement  Director

رئیس تهیه و تدارکات

ایمل جهانگیر

۴۸

Mohammad Ibrahim Shams

Tenures and Public Firms DG

سرپرست ریاست عمومی تصدی ها و شرکت های دولتی

محمد ابراهیم شمس

۴۹

Nikmatullah Khostwal

Complaints  Director

رئیس سمع شکایات

نیکمت الله خوستوال

۵۰

Mirwais Ahmadzai

Analyze and Reporting  Director

رئیس تحلیل و گزارش دهی

میرویس احمدزی

۵۱

Abdul-Wali Noor

Revenue Policy and Legal Services  Director

رئیس خدمات حقوقی و پالیسی عواید

عبدالولی نوری

۵۲

Mohammad Anees Panah

Consolidation and Revenue Development of Provinces

رئیس انسجام و انکشاف عواید ولایات

محمد انیس پناه

۵۳

Khaleequllah Khaleeq

Non-Tax Revenues  Director

رئیس عواید غیر مالیاتی

خلیق الله خلیق

۵۴

Abdul-Diyan Fayez

Revenues Plan  Director

رئیس پلان عواید

عبدالدیان فایز

۵۵

Ministry of Counter Narcotics

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر

Mohammad Dawood Ziyaee

Chief of Staff

رئیس دفتر

محمد داوود ضیایی

۵۶

Hashmatullah Saes

Provinces` Coordinating and Communication Director

رئیس ارتباط و هماهنگی ولایات

حشمت الله سائس

۵۷

Ministry of Women Affairs

وزارت امور زنان

Shahnaz Kerami

Legal Affairs Director

رئیس امور حقوقی

شهناز کرامی

۵۸

Shakila Nazari

Information and Public Relations  Director

رئیس اطلاعات و ارتباط عامه

شکیلا نظری

۵۹

Ministry of Higher Education

وزارت تحصیلات عالی

Najeebullah Khaja-Omari

Minister

وزیر

نجیب الله خواجه عمری

۶۰

Ahmad Javed Rasooli

Exams Director General

رئیس عمومی امتحانات

احمد جاوید رسولی

۶۱

Sattaruddin Seddiqi

Academic Programs Development  Director

رئیس انکشاف برنامه های علمی

ستارالدین صدیقی

۶۲

Sayed Shoaib-Zada

Students` Affairs Deputy

معاون امور محصلان

سید شعیب زاده

۶۳

Gul Agha Mohammadi

Graduates` Affairs Deputy

معاون امور فارغان

گل آغا محمدی

۶۴

Nafeesa Naseri

Higher Education Abroad Acting  Director

سرپرست ریاست تحصیلات عالی در خارج

نفیسه ناصری

۶۵

Fayyaz Ahmad Sayyar

Plan and Policy Acting Director

سرپرست ریاست پلان و پالیسی

فیاض احمد سیار

۶۶

Shokria Jamal

IT Acting Director

سرپرست ریاست تکنالوژی

شکریه جمال

۶۷

Sayed Shir-Shah Sadat

Quality Assurance Acting  Director

سرپرست تضمین کیفیت

سید شیر شاه سادات

۶۸

Sultan Mohammad Sobat

Universities Relations  Director

رئیس ارتباط پوهنتون ها

سلطان محمد ثبات

۶۹

Habibullah

Budget Manager General

مدیر عمومی بودجه

حبیب الله

۷۰

Ahmad Zia

Accounting Manager General

مدیر عمومی محاسبه

احمد ضیا

۷۱

Mohammad Taher

Manager General

مدیر عمومی

محمد طاهر

۷۲

Mohammad Zia

Manager General

مدیر عمومی

محمد ضیا

۷۳

Tayyeba

Professional Member

عضو مسلکی

طیبه

۷۴

Moslimah

Qatia Accounting Manager

مدیر محاسبه قطعیه

مسلمه

۷۵

Asad Khan

Repairs Manager

مدیر ترمیمات

اسد خان

۷۶

Ajab Khan

Vehicles Registration Manager

مدیر سجل عراده

عجب خان

۷۷

Abdul- Mohammad

Operational Budget Manager

مدیر بودجه عادی

عبدالمحمد

۷۸

Mohammadullah

Imports Manager

مدیر واردات

محمد الله

۷۹

Roya

Qatia Clerk

مامور قطعیه

رویا

۸۰

Farzanah

Filing Clerk

مامور فایلنگ

فرزانه

۸۱

Ahamd Naser

Salaries Clerk

مامور معاشات

احمد ناصر

۸۲

Zohra

Remittances  Clerk

مامور حواله جات

زهره

۸۳

Abdul-Wali

Remittances  Clerk

مدیر حواله جات

عبدالولی

۸۴

Mohammad Omar

Filtration  Clerk

مامور تصفیه

محمد عمر

۸۵

Zabihullah

Lubricants  Clerk

مامور روغنیات

ذبیح الله

۸۶

Mohammad Kareem

Club  Clerk

مامور کلوپ

محمد کریم

۸۷

High Office of Anti-Corruption

اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری

Sayed Ghulam Hosain Fakhri

Director General

رئیس عمومی

سید غلام حسین فخری

۸۸

Mohammad Amin Khoramji

Professional and Policy Deputy Director

معاون مسلکی و پالیسی

محمد امین خرمجی

۸۹

Aminullah Amanat

Admin. and Finance Deputy Director

معاون مالی و اداری

امین الله امانت

۹۰

Zabihullah Sarwari

Human Resources Director

رئیس منابع بشری

ذبیح الله سروری

۹۱

Ehsanulhaq Ehsan

Corruption Preventive Measures Director

رئیس تدابیر جلوگیری از فساد اداری

احسان الحق احسان

۹۲

Abdul-Moheet Nejrabi

Central Zone Director

رئیس ساحوی مرکز

عبدالمحیط نجرابی

۹۳

Abdul-Qawi Ghaiyoori

Chief of Staff

رئیس دفتر

عبدالقوی غیوری

۹۴

Mohammad Ehrar Ehrar

Legal Advisor

مشاور حقوقی

محمد احرار احرار

۹۵

Mohammad Mahfooz Kohestani

Finance and Accounting Officer

آمر مالی و حسابی

محمد محفوظ کوهستانی

۹۶

Abdullah Shaba

Pecuniary Accounting Manager General

مدیر عمومی محاسبه نقدی

عبدالله شابه

۹۷

Moneer Ahmad

Budget Manager General

مدیر عمومی بودجه

منیر احمد

۹۸

Habib jan

Procurement Officer

آمر تهیه و تدارکات

حبیب جان

۹۹

Rohullah

Procurement Manager General

مدیر عمومی تهیه

روح الله

۱۰۰

Hafizullah

Services Manager General

مدیر عمومی خدمات

حفیظ الله

۱۰۱

Ghulam Hazrat

Assets Accounting Manager General

مدیر عمومی محاسبه جنسی

غلام حضرت

۱۰۲

Ministry of Foreign Affairs

وزارت امور خارجه

Naseer Ahmad Andisha

Administration and Resources Deputy Minister

معین اداره و منابع

نصیر احمد اندیشه

۱۰۳

Mahiyuddin Sahebzada

Admin.  Director

رئیس اداری

محی الدین صاحب زاده

۱۰۴

Sayed Abdu-Ghafar Mawdodi

Internal Deputy of Archive Directorate

معاون داخلی ریاست آرشیف

سید عبدالغفار مودودی

۱۰۵

Ahmad Idrees

Parliamentary Affairs Directorate Deputy

معاون ریاست پارلمانی

احمد ادریس امانی

۱۰۶

Baryalai Saber Bariya

Parliamentary Affairs  Director

رئیس امور پارلمانی

بریالی صابر بریا

۱۰۷

Mohammad Kabeer Farahi

Senior Advisor

مشاور ارشد

محمد کبیر فراهی

۱۰۸

Sayed  Mohammad Ebrahim Khail

First Political Directorate Deputy

معاون ریاست اول سیاسی

سید محمد ابراهیم خیل

۱۰۹

Mohammad Dawood Ebrahim Khail

Second Political Directorate Deputy

معاون ریاست دوم سیاسی

محمد داوود  ابراهیم خیل

۱۱۰

Parwana Paikan

Human Rights and International Women Affairs Deputy

معاون ریاست حقوق بشر و امور بین المللی زنان

پروانه پیکان

۱۱۱

Mohammad Naeem Poyesh

Third Political Directorate Deputy

معاون ریاست سوم سیاسی

محمد نعیم پویش

۱۱۲

Abdullah Popal

Provinces Affairs  Director

رئیس امور ولایات

عبدالله پوپل

۱۱۳

Ajmal Amin

Provinces Affairs Deputy

معاون ریاست ولایات

اجمل امین

۱۱۴

Abdul-Bari Ebrahimi

Diplomacy Directorate Teaching Deputy

معاون تدریسی ریاست دیپلماسی

عبدالباری ابراهیمی

۱۱۵

Moheburrahman Speenghar

Diplomacy Institute  Director

رئیس انستیتیوت دیپلماسی

محب الرحمن سپین غر

۱۱۶

Lotfurrahman Afzali

Admin. Deputy –  Diplomacy Institute

معاون اداری ریاست انستیتیوت دیپلماسی

لطف الرحمن افضلی

۱۱۷

Abdul Mohammad Shogofan

United Nations Affairs Director

رئیس ملل متحد

عبدالمحمد شگوفان

۱۱۸

Mohammad Haneef Ahmadzai

United Nations Directorate Deputy

معاون ریاست ملل متحد

محمد حنیف احمدزی

۱۱۹

Sayed  Mohammad Khairkhah

Advisors` Board Member

عضو بورد مشاورین

سید محمد خیرخواه

۱۲۰

Mohammad Asef Ahmadzai

Advisors` Board Member

//

محمد آصف احمدزی

۱۲۱

Mohammad Yosof Etebar

Advisors` Board Member

//

محمد یوسف اعتبار

۱۲۲

Shah Mardan Qol

Advisors` Board Member

//

شاه مردان قل

۱۲۳

Mohammad Hashim Mahbobi

Advisors` Board Member

//

محمد هاشم محبوبی

۱۲۴

Faramarz Tamanna

Strategic Studies Center Director

رئیس مرکز مطالعات استراتیژیک

فرامرز تمنا

۱۲۵

Mohammad Basheer Aman

Strategic Studies Center Deputy Director

معاون  مرکز مطالعات استراتیژیک

محمد بشیر امان

۱۲۶

Homaira Sadat Dashti

Properties Management Clerk

کارمند مدیریت املاک

حمیرا سادات دشتی

۱۲۷

Mirwais Samadi

Counsel Affairs  Director

رئیس امور قونسلی

میرویس صمدی

۱۲۸

Angiza Naseeri

Foreigners Visa Directorate Deputy

معاون ویزه اتباع خارجی

انگیزه نصیری

۱۲۹

Abdul-Nazeer Majeedi

Deputy to the Chief of Staff

معاون ریاست دفتر

عبدالنظیر مجیدی

۱۳۰

Khalid Ahmad Zikria

Fifth Political  Director

رئیس پنجم سیاسی

خالد احمد ذکریا

۱۳۱

Toryalai Ghiyasi

Cultural Relations  Director

رئیس روابط فرهنگی

توریالی غیاثی

۱۳۲

Sayed Azizurrahmn Safawi

Cultural Directorate Deputy

معاون ریاست فرهنگی

سید عزیزالرحمن صفوی

۱۳۳

Mohammad Nader Atmar

Cultural Directorate Deputy

معاون ریاست فرهنگی

محمد نادر اتمر

۱۳۴

Allah  Mohammad Alavi

Cultural Directorate Deputy

معاون ریاست فرهنگی

الله محمد علوی

۱۳۵

Mohammad Rafeeq Pasoon

Law and Treaties Directorate Legal Deputy

معاون حقوقی ریاست حقوق و معاهدات

محمد رفیق پاحون

۱۳۶

Mohammad Yaser Kareemi

Treaties Affairs Deputy

معاون امور معاهدات

محمد یاسر کریمی

۱۳۷

Najeeb Aqa Fahim

Law and Treaties  Director

رئیس حقوق و معاهدات

نجیب آقا فهیم

۱۳۸

Mohebullah Taeb

Human Resources Directorate Deputy

معاون ریاست حقوق بشر

محب الله تائب

۱۳۹

Sayed Ataullah Hashimi

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

سید عطاالله هاشمی

۱۴۰

Khjasta Fana Ebrahim Khail

Human Resources Director

رئیس حقوق بشر

خجسته فنا ابراهیم خیل

۱۴۱

Amena Minawi

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

آمنه مینوی

۱۴۲

Ghulam  Mohammad

Expenses Officer

مسول مصارفات

غلام  محمد

۱۴۳

Nastaran Baheej

Admin. – Finance Assistant

کارمند مالی اداری

نسترن بهیچ

۱۴۴

Noor Aqa Behzad

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

نورآقا بهزاد

۱۴۵

Najeemullah Ayoobi

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

نجیم الله ایوبی

۱۴۶

Shaheen Parshahri

Admin. – Finance  Assistant

کارمند ریاست اداری

شاهین پارشهری

۱۴۷

Sayed Shareef Asghari

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

سید شریف اضغری

۱۴۸

Waheedullah Hakeem

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

وحیدالله حکیم

۱۴۹

Ziaulhaq Akrami

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

ضیالحق اکرمی

۱۵۰

Mirwais Sohrabi

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

میرویس سهرابی

۱۵۱

Ahmad Wali Stanekzai

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

احمد ولی ستانکزی

۱۵۲

Ateequllah Mojaddadi

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

عتیق الله مجددی

۱۵۳

Sorayya Azizi

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

ثریا عزیزی

۱۵۴

Mohebullah Harooni

Budget Management Deputy

معاون مدیریت بودجه

محب الله هارونی

۱۵۵

Amir Hamza Hosaini

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

امیر حمزه حسینی

۱۵۶

Qasem Barekzai

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

قاسم بارکزی

۱۵۷

Mohammad Yasin Sharifi

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

محمد یاسین شریفی

۱۵۸

Abdul-Moeen Shahid

Second Political Directorate Deputy

معاون دوم سیاسی

عبدالمعین شاهد

۱۵۹

Abdul-Moqaddas Hadi

Fourth Political Directorate Deputy

معاون چهارم سیاسی

عبدالمقدس هادی

۱۶۰

Jamrad Jamshid

Fourth Political Director

رئیس چهارم سیاسی

جمراد جمشید

۱۶۱

Mohammad Gul Yonisi

Ambassador to Tajikistan

سفیر در تاجیکستان

محمد گل یونسی

۱۶۲

Mohammad Homayoon Nezami

Properties Manager General

مدیر عمومی املاک

محمد همایون نظامی

۱۶۳

Mohammad Naser Joya

Expenses Officer

آمر مصارف

محمد ناصر جویا

۱۶۴

Naseer Ahmad Fayeq

Regional Cooperation Directorate Deputy

معاون ریاست همکاری های منطقه ای

نصیر احمد فایق

۱۶۵

Naqeebullah Hafizi

Istanbul Process Deputy

معاون پروسه استانبول

نقیب الله حفیظی

۱۶۶

Najeebullah Ali Khail

Borders Affairs Director

رئیس امور سرحدی

نجیب الله علی خیل

۱۶۷

Mohammad Esa Mesbah

Ambassador to Kyrgyzstan

سفیر در قرغیزستان

محمد عیسی مصباح

۱۶۸

Mohammad Taqi Khalili

Ambassador to Azerbaijan

سفیر در آذربایجان

محمد تقی خلیلی

۱۶۹

Bashir Mohabbat

Chargé d’affaires – Tokyo

مستشار در توکیو

بشیر محبت

۱۷۰

Abdurrahim Oraz

Ambassador to Bangladesh

سفیر در داکه

عبدالرحیم اوراز

۱۷۱

Sayed  Mohammad Amin Fatimi

Ambassador to Japan

سفیر در جاپان

سید محمد امین فاطمی

۱۷۲

Khlilurrahman Hanani

Strategic Studies Center Deputy

معاون مرکز مطالعات استراتیژیک

خلیل الرحمن حنانی

۱۷۳

Majnoon Gulab Zazai

Ambassador to Jordan

سفیر در اردن

مجنون گلاب حاحی

۱۷۴

Mohammad Aman Amin

General Counsel to Mumbai

جنرال قونسل در ممبی

محمد امان امین

۱۷۵

Ahmad Shokeb Mostaghni

Spokesman and Public Information Director

سخنگو و رئیس اطلاعات عامه

احمد شکیب مستغنی

۱۷۶

Najeebullah Safi

Borders Directorate Deputy

معاون ریاست سرحدی

نجیب الله صافی

۱۷۷

Abdurrahman Qazizada

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

عبدالرحمن قاضی زاده

۱۷۸

Fazeela Faizi

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

فضیله فیضی

۱۷۹

Fawziya Noorzai

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

فوزیه نورزی

۱۸۰

Waheedullah Momand

General Counsel to Quetta

جنرال قونسل در کویته

وحیدالله مومند

۱۸۱

Waheedullah Wisee

Economic Cooperation Director

رئیس همکاری های اقتصادی

وحیدالله ویسی

۱۸۲

Mostaeen Bellah Balagh

Developmental Associations Deputy

معاون مشارکت های توسعه یی

مستعین بالله بلاغ

۱۸۳

Janan Mosazai

Ambassador to China

سفیر در چین

جانان موسی زی

۱۸۴

Mardanali Qasimi

Chargé d’affaires – China

مستشار در چین

مردانعلی قاسمی

۱۸۵

Mohammad Saleem Saeb

Ambassador to Korea

سفیر در کوریا

محمد سلیم صائب

۱۸۶

Gulmat Khan Zadran

Chargé d’affaires – Korea

مستشار در کوریا

گل مت خان حدران

۱۸۷

Ahmad Shah Arsalaee

Chargé d’affaires – Quetta

مستشار در کویته

احمد شاه ارسلایی

۱۸۸

Naseer Ahmad Noor

Ambassador to Iran

سفیر در ایران

نصیر احمد نور

۱۸۹

Ahmad Haroon Najm-Pur

Chargé d’affaires – Iran

مستشار در ایران

احمد هارون نجم پور

۱۹۰

Mohammad Ashraf Haidari

Policy Director

رئیس پالیسی

محمد اشرف حیدری

۱۹۱

Amir  Mohammad Ramin

Regional Cooperation Director

رئیس همکاری های منطقه ای

امیر محمد رامین

۱۹۲

Mosa Arefi

First Political Director

رئیس اول سیاسی

موسی عارفی

۱۹۳

Sayed Mojtaba Ahmadi

First Political Deputy

معاون اول سیاسی

سید مجتبی احمدی

۱۹۴

Abdul-Jameel Parwani

Ambassador to Iraq

سفیر در عراق

عبدالجمیل پروانی

۱۹۵

Fazlurrahman Fazel

Ambassador to Egypt

سفیر در مصر

فضل الرحمن فاضل

۱۹۶

Abullah Aimaq

Human Resources Director

رئیس منابع بشری

عبدالله ایماق

۱۹۷

Ezatullah Zmarai

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

عزت الله زمری

۱۹۸

Ateequllah Atefmal

Ambassador to Malaysia

سفیر در مالیزیا

عتیق الله عاطفمل

۱۹۹

Sayed Noorullah Raghai

General Counsel to Mashhad

جنرال قونسل در مشهد

سید نورالله راغی

۲۰۰

Ministry of Justice

وزارت عدلیه

Sayed  Mohammad Hashimi

Admin. and Finance Deputy Minister

معین مالی و اداری

سید محمد هاشمی

۲۰۱

Aziza Adalatkha

Legal Aids DG

رئیس عمومی مساعت های حقوقی

عزیزه عدالتخواه

۲۰۲

Mohammad Rahim Daqeeq

Publications Director

رئیس نشرات

محمد رحیم دقیق

۲۰۳

Mir Fayyazuddin

Kabul Children Upbringing Center Director

رئیس مرکز اصلاح و تربیت اطفال کابل

میر فیاض الدین

۲۰۴

Mohammad Omar Omarzada

Kabul Legal Director

رئیس حقوق ولایت کابل

محمد عمر عمرزاده

۲۰۵

Ministry of Transport

وزارت ترانسپورت

Mohammad Hameed Tahmasi

Minister

وزیر

محمد حمید طهماسی

۲۰۶

Ministry of Interior Affairs

وزارت امور داخله

Mohammad Shareef Noori

Requirements Analysis Director

رئیس تحیل نیازها

محمد شریف نوری

۲۰۷

Ahmad Feraidon

Plan and Program  Director

رئیس پلان و برنامه

احمد فریدون

۲۰۸

Sekandar Asghari

Local Police Deputy Director

معاون ریاست پولیس محلی

سکندر اصغری

۲۰۹

Aminullah Kareem

Admin. Deputy Minister

معین اداری

امین الله کریم

۲۱۰

Mohammad Salem Almas

Asmayee 101 Zone Command Protection Affairs Deputy

معاون امور محافظتی قوماندانی زون ۱۰۱ آسمایی

محمد سالم الماس

۲۱۱

Ghulam Aziz Gharanai

Local Police Director

رئیس پولیس محلی

غلام عزیز غرنی

۲۱۲

Abdurrahman Aqtash

Maidan Wardak Training Center Commander

قوماندان مرکز تربیوی ولایت میدان وردک

عبدالرحمن آقتاش

۲۱۳

Sayed Zaman Hashemmi

Civil Deputy – Procurements Directorate General

معاون ملکی ریاست عمومی تدارکات

سید زمان هاشمی

۲۱۴

Mohammad Hameen Tahmasi

Supplies Affairs Deputy Minister

معین امور تامیناتی

محمد حمید طهماسی

۲۱۵

Ghulam Farooq Sangari

Orozgan Province Security Commander

قوماندان امنیه ولایت ارزگان

غلام فاروق سنگری

۲۱۶

Mirza  Mohammad Saifi

Detection and Intelligence Manager General

مدیر عمومی کشف و استخبارات

میرزا محمد سیفی

۲۱۷

Abdul-Mobeen Totakhail

Civil Deputy – Human Resources Directorate General

معاون ملکی ریاست عمومی پیژنتون

عبدالمبین توتاخیل

۲۱۸

Abudurrahman Saber

Detection Director – Border Police General Command

رئیس کشف قوماندانی عمومی پولیس سرحدی

عبدالرحمن صابر

۲۱۹

Sayed  Mohammad Roshandel

Special Forces General Command

قوماندان عمومی قطعات خاص

سید محمد روشندل

۲۲۰

Sayed Aqa

Security Deputy – Polecharkhi Prison

معاون امنیتی محبس پلچرخی

سید آقا

۲۲۱

Sayed  Mohammad Mohsen

Mese-ainak Mine Protection Brigade Commander

قوماندان غند محافظ معدن مس عینک

سید محمد محسن

۲۲۲

Mohammad Shafeeq

Mese-ainak Mine Protection Brigade Assist Commander

رئیس ارکان غند محافظ معدن مس عینک

محمد شفیق

۲۲۳

Feraidon Ahmadi

Facilities DG

رئیس عمومی تعمیرات

فریدون احمدی

۲۲۴

Sayed  Mohammad Hosain Hosaini

Ideological and Cultural Advisor

مشاور عقیدتی و فرهنگی

سید محمد حسین حسینی

۲۲۵

Zemarai Baher

E-ID Registration Director

رئیس ثبت نام تذکره الترونیکی

زمری باهر

۲۲۶

Mohammad Shafeeq Sayyedi

Traffic DG

رئیس عمومی ترافیک

محمد شفیق سیدی

۲۲۷

Gulbuddin Hamdard

Admin. and Finance Director

رئیس مالی و اداری

گلب الدین همدرد

۲۲۸

Mohammad Enaam Paighan

Medical Services Academic and Professional Deputy

معاون مسلکی و علمی خدمات صحیه

محمد انعام پیغام

۲۲۹

Abdul-Fareen Hamkar

Plan and Operations Deputy Director

معاون ریاست عمومی پلان و اوپراسیون

عبدالفرید همکار

۲۳۰

Mir Afghan Hesar Stanikzai

Counter Terrorism Directorate General Deputy in DAIC Affairs

معاون ریاست عمومی مبارزه با تروریزم در امور دایاک

میر افغان حصار ستانکزی

۲۳۱

Sayed  Mohammad Zewaruddin Hashemi

Planning Affairs Director

رئیس امور پلانگذاری

سید محمد زیورالدین هاشمی

۲۳۲

Saber Sarwari

E-ID Admin. and Finance Director

رئیس مالی و اداری تذکره الکترونیکی

صابر سروری

۲۳۳

Enayatullah Aziz

E-ID Operational  Director

رئیس عملیاتی تذکره الکترونیکی

عنایت اله عزیز

۲۳۴

Abdul-Jalal Jalal

Capacity Building Faculty Commander – Police Academy

قوماندان پوهنحی ارتقای ظرفیت آکادمی پولیس

عبدالجلال جلال

۲۳۵

Safiullah Asar

Human Resources Deputy Director General

معاون ریاست عمومی پیژنتون

صفی الله اثر

۲۳۶

Toryalai Farahi

Deputy to the Chief of Staff

معاون ریاست دفتر

توریالی فراهی

۲۳۷

Sayed Hasan Sotood

Border Forces General Command Deputy

معاون قوماندانی عمومی قوای سرحدی

سید حسن ستود

۲۳۸

Mohammad Aref Ahmadi

Security Deputy – Prisons Directorate General

معاون امنیتی ریاست عمومی محابس

محمد عارف احمدی

۲۳۹

Mohammad Qais

Admin. Deputy –  Prisons Directorate General

معاون اداری ریاست ع محابس

محمد قیس

۲۴۰

Abdul-Qayyum

Admin. Deputy of the Prison

معاون اداری محبس

عبدالقیوم

۲۴۱

Abdul-Qayyum

Industrial Tenure Director

رئیس تصدی صناعتی

عبدالقیوم

۲۴۲

Habib jan Rezwani

Chief of Staff –  Prisons Directorate General

رئیس دفتر ریاست ع محابس

حبیب جان رضوانی

۲۴۳

Mohammad Ali Rezaee

Samples Office Director

رئیس اداره عینیات

محمد علی رضایی

۲۴۴

Mohammad Hashem Ahmadi

Transfers Regiment Commander

قوماندان لوای انتقالات

محمد هاشم احمدی

۲۴۵

Haq Nawaz Haqyar

Asmayee 101 Deputy Commander

معاون قوماندانی ۱۰۱ آسمایی

حق نواز حقیار

۲۴۶

Mohammad Razeq Seddiqi

Counter Terrorism Deputy

معاون ریاست مبارزه علیه تروریزم

محمد رازق صدیقی

۲۴۷

Sayed Jamaluddin Sadat

Human Resources Director

رئیس منابع بشری

سید جمال الدین سادات

۲۴۸

Abdul-Jabbar Pordili

Police Academy General Commander

قوماندان ع اکادمی پولیس

عبدالجبار پردلی

۲۴۹

Esa  Mohammad

Criminal Investigation Institute Director – Police Academy

رئیس انستیتیوت تحقیقات جنایی اکادمی پولیس

عیسی محمد

۲۵۰

Ewaz  Mohammad Nazeeri

Forces` Management Regulation DG

رئیس عمومی تنظیم اداره قوت ها

عوض محمد نذیری

۲۵۱

Mirwais Janbaz

Civil Deputy –  Logistic Directorate General

معاون ملکی ریاست عمومی لوژیستیک

میرویس جانباز

۲۵۲

Supreme Audit Office

اداره عالی بررسی

Mohammad Sharif Sharifi

Director

رئیس

محمد شریف شریفی

۲۵۳

Mujiburrahman Shirzad

Admin. and Finance Deputy Director

معاون مالی و اداری

محیب الرحمن شیرزاد

۲۵۴

Sayed Mehdi Hosaini

Professional Deputy Director

معاون مسلکی

سید مهدی حسینی

۲۵۵

Afghan National Bank

بانک ملی افغان

Ahamd Javed Wafa

Bank Director

رئیس بانک

احمد جاوید وفا

۲۵۶

Waheedullah Hakimi

Credits Officer

آمر اعتبارات

وحید الله حکیمی

۲۵۷

Feda Mohammad Feda

Risk Management Officer

آمر مدیریت ریسک

فدا محمد فدا

۲۵۸

Bashir Ahamd Naeel

Accounting and Finance Unit Deputy

معاون آمریت مالی و حسابی

بشیر احمد نائیل

۲۵۹

Ministry of Communication and IT

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

Shahzad Gul Aryobi

Minister

وزیر

شهزاد گل آریوبی

۲۶۰

Mohammad Hadi Hedayati

Admin. and Finance Deputy

معین مالی و اداری

محمد هادی هدایتی

۲۶۱

Sayed Ahmadshah Sadat

Technical Deputy

معین تخنیکی

سید احمد شاه سادات

۲۶۲

Abdul-Qadeer Khoshdel

Payments Manager General

مدیر عمومی تادیات

عبدالقدیر خوشدل

۲۶۳

Nawroz Ali

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

نوروز علی

۲۶۴

Negin

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

نگین

۲۶۵

Mostafa

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

مصطفی

۲۶۶

Mohammad Farooq

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

محمد فاروق

۲۶۷

Amanullah

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

امان الله

۲۶۸

Sabera

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

صابره

۲۶۹

Ahmad Farid

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

احمد فرید

۲۷۰

Mohammad Anwar

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

محمد انور

۲۷۱

Independent Administrative Reform and Civil Service Commission  

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

Ahmad Nader Naderi

Commission Director

رئیس کمیسیون

احمد نادر نادری

۲۷۲

Rohullah Amin

Director and  Commissioner of Civil Services Complaints Handling Board

رئیس و کمیشنر بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی

روح الله امین

۲۷۳

Sayed Ahmad Rateb Mozaffari

Commissioner of Civil Services Complaints Handling Board

کمیشنر بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی

سید احمد راتب مظفری

۲۷۴

Tabassom Welayat Neero

Commissioner of Civil Services Complaints Handling Board

کمیشنر بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی

تبسم ولایت نیرو

۲۷۵

Ahmad Mas`ood Tokhi

Civil Services Director General

رئیس عمومی خدمات ملکی

احمد مسعود توخی

۲۷۶

Abdullah Sofizada

Contracts Facilitation and Planning Manager General

مدیر عمومی تسهیل قراردادها و پلانگذاری

عبدالله صوفی زاده

۲۷۷

Ansar Allah Foshanji

Plan and Programs Director

رئیس پلان و برنامه ها

انصار الله فوشنجی

۲۷۸

Abdul-Hakeem Atif

Former Director and  Commissioner of Civil Services Complaints Handling Board

رئیس و کمیشنر اسبق بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی

عبدالحکیم عاطف

۲۷۹

Sayed Habibsha Hamed

Former Commissioner of Civil Services Complaints Handling Board

کمیشنر اسبق بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی

سید حبیب شاه حامد

۲۸۰

Mujeeburrahman Mojaddadi

Former Commissioner of Civil Services Appointments Board

کمیشنر اسبق بورد تعیینات خدمات ملکی

مجیب الرحمن مجددی

۲۸۱

Abdul-Hamid Naseri

Monitoring General Unit Head of Low Ranking Officials Appointments

آمر عمومی نظارت از تعیینات کارکنان پایین رتبه

عبدالحامد ناصری

۲۸۲

Najeebullah Hafizi

Short Term Trainings Director

رئیس آموزش های کوتاه مدت

نجیب الله حفیظی

۲۸۳

Abdul-Ghafoor Haq Nazar

Higher Trainings and Scholarships Affairs Director

رئیس آموزش های عالی و امور بورس ها

عبدالغفور حق نظر

۲۸۴

Nayela Naseri

Gender Director

رئیس جندر

نایله ناصری

۲۸۵

Abdul-Kareem Jasoor

Finance and Admin. Officer – Civil Services Institute Directorate General

آمر مالی و اداری ریاست عمومی انستیتیوت خدمات ملکی

عبدالکریم جسور

۲۸۶

Mohammad Nader Hotak

Civil Services Appointments Board Former Director

رئیس اسبق بورد تعیینات خدمات ملکی

محمد نادر هوتک

۲۸۷

Allah Nawaz

Appointments Board Executive Director

رئیس اجرائیه بورد تعیینات

الله نواز صافی

۲۸۸

Ahmad Jan Dastgir

Internal Audit Director

رئیس تفتیش داخلی

احمد جان دستگیر

۲۸۹

Mohammad Mostafa Mosammam

Human Resources Director

رئیس منابع بشری

محمد مصطفی مصمم

۲۹۰

Abdul-Qodos Mojaddadi

Field Director

رئیس ساحوی

عبدالقدوس مجددی

۲۹۱

Noor  Mohammad Noor

General Head of Reforms Implementation Support Unit

آمر عمومی حمایت از تطبیق اصلاحات

نور محمد نور

۲۹۲

Mohammad Naqem Dehqanqol

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

محمد نقیم دهقانقل

۲۹۳

Abdul-Salam Wahidi

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

عبدالسلام واحدی

۲۹۴

Akmal Mangal

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

اکمل منگل

۲۹۵

Ahmad Shah Gulistani

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

احمد شاه گلستانی

۲۹۶

Mohammad Tahir Bahadori

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

محمد طاهر بهادری

۲۹۷

Feda Hosain Abaseen

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

فدا حسین اباسین

۲۹۸

Abdurrashid Rashidi

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

عبدالرشید رشیدی

۲۹۹

Mohammad Edrees Ahmadzai

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

محمد ادریس احمدزی

۳۰۰

Sciences Academy

اکادمی علوم

Sorayya Popal

Acting Director

سرپرست ریاست اکادمی علوم

ثریا پوپل

۳۰۱

Ahmad Shah

Academic Secretary of Science Academy

منشی علمی اکادمی علوم

احمد شاه

۳۰۲

Nasrullah Naser

Human Studies Deputy Director

معاون بخش علوم بشری

نصرالله ناصر

۳۰۳

Borhanullah Niyazi

Islamic Sciences Deputy  Director

معاون بخش علوم اسلامی

برهان الله نیازی

۳۰۴

Hemmat Gul Ahmadi

Natural-Technical Sciences Deputy

معاون بخش علوم طبیعی-تخنیکی

همت گل احمدی

۳۰۵

Mohammad Nazeer Hairnan

Admin. and Finance Deputy Director

معاون مالی و اداری

محمد نذیر حیران

۳۰۶

Physical Education and Sports Directorate General

ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش

Qasem Ali Hameedi

Admin. and Finance Deputy Director

معاون مالی و اداری

قاسم علی حمیدی

۳۰۷

Abdul-Hameed Naseh

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

عبدالحمید ناصح

۳۰۸

Mashal Hekmat

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

مشعل حکمت

۳۰۹

Shabana Omari

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

شبانه عمری

۳۱۰

Ghulam Jilani Ghorob

Sport Advisor

مشاور ورزشی

غلام جیلانی غروب

۳۱۱

Fazl Ahmad Fazlyar

Technical and Professional Director

رئیس فنی و مسلکی

فضل احمد فضلیار

۳۱۲

Jamaluddin Hashemi

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

جمال الدین هاشمی

۳۱۳

Anjana Shamsh Ansari

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

انجانا شمش انصاری

۳۱۴

Ahmadshah Shaker

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

احمد شاه شاکر

۳۱۵

Hameedullah Safi

Legal Advisor

مشارو حقوقی

حمیدالله صافی

۳۱۶

Nazeer Ahmad Ahmadi

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

نذیر احمد احمدی

۳۱۷

Jaadullah Akhondzada

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

جادالله آخندزاده

۳۱۸

Afghanistan Central Bank

د افغانستان بانک

Waahedullah Nawshir

First Deputy

معاون اول

واحد الله نوشیر

۳۱۹

National Environmental Protection Agency

اداره ملی حفاظت محیط زیست

Ghula  Mohammad Malikyar

Professional Deputy Director

معاون مسلکی

غلام محمد ملکیار

۳۲۰

Ministry of Education

وزارت معارف

Sardar  Mohammad Rahimi

Deputy Ministry of Education for Literacy

معین سواد آموزی

سردار محمد رحیمی

۳۲۱

Abdul-Hameed Wahab

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

عبدالحمید وهاب

۳۲۲

Mohammad Qaseem

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

محمد قسیم

۳۲۳

Omid Atal

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

امید اتل

۳۲۴

Mohammad Zubair

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

محمد زبیر

۳۲۵

Mohammad Bashir

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

محمد بشیر

۳۲۶

Saleh  Mohammad

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

صالح محمد

۳۲۷

Omar Khan

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

عمر خان

۳۲۸

Salahuddin

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

صلاح الدین

۳۲۹

Noor  Mohammad

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

نور محمد

۳۳۰

Dawood

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

داوود

۳۳۱

Shikeba

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

شکیبا

۳۳۲

Meera jan

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

میرا جان

۳۳۳

Mohammad Azhar

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

محمد ازهر

۳۳۴

Sayed Mortaza

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

سید مرتضی

۳۳۵

Maiwand

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

میوند

۳۳۶

Milad

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

میلاد

۳۳۷

Afghanistan Independent Land Authority

اداره مستقل اراضی افغانستان

Ahamd Javed Taheri

Land Management Deputy Director

معاون مدیریت زمین

احمد جاوید طاهری

۳۳۸

Attorney General Office

لوی حارنوالی

Shir Ali Shams Zara

Appeal Prosecution Office Director – Anti-Corruption Justice Center (ACJC)

رئیس حارنوالی استیناف مرکز عدلی و قضایی

شیر علی شمس ذره

۳۳۹

Mirwais Amarkhail

Crimes Investigation Director (ACJC)

رئیس تحقیق جرایم //

میرویس امرخیل

۳۴۰

Zahira Mojahid

Trial Prosecution Office Director (ACJC)

رئیس حارنوالی تمیز //

ظاهره مجاهد

۳۴۱

Mohammad Hakim Hakimi

Primary Prosecution Office Director (ACJC)

رئیس حارنوالی ابتدائیه //

محمد حکیم حکیمی

۳۴۲

Shamsulhaq Jafari

Appeal Prosecution Office Director (ACJC)

رئیس حارنوالی استیناف //

شمس الحق جعفری

۳۴۳

Abdullah Waeed

Primary Military Prosecution Office Director (ACJC)

رئیس حارنوالی ابتدائیه نظامی //

عبدالله وعید

۳۴۴

Rohullah Abed

Executive Director (ACJC)

رئیس اجرائیه //

روح الله عابد

۳۴۵

Ministry of Economy

وزارت اقتصاد

Mohammad Esmaeel Rahimi

Professional Deputy Minister

معین مسلکی

محمد اسماعیل رحیمی

۳۴۶

Ahmad Jawad Osmani

Admin. and Finance Deputy Minister

معین مالی و اداری

احمد جواد عثمانی

۳۴۷

Mirwais Baheej

رئیس عمومی طرح و توحید

میرویس بهیج

۳۴۸

Abdul-Wahab Taeb

Accounting and Finance Director

رئیس مالی و حسابی

عبدالوهاب تائب

۳۴۹

Mohammad Nabi Sorosh

Policy and Monitoring DG

رئیس عمومی پالیسی و نظارت

محمد نبی سروش

۳۵۰

Abdul-Hakeem

Monitoring and Evaluation Director

رئیس نظارت و ارزیابی

عبدالحکیم

۳۵۱

Ahamd Riyaz Seddiq

NGOs  Activities Coherence Director

رئیس انسجام فعالیت های موسسات غیر دولتی

احمد ریاض صدیق

۳۵۲

Hamed Hamdard

Human Resources Director

رئیس منابع بشری

حامد همدرد

۳۵۳

Toryalai

Agriculture and Rural Development Director

رئیس زراعت و انکشاف دهات

توریالی طنین

۳۵۴

Moteeullah Jahid

Social Services Director

رئیس خدمات اجتماعی

مطیع الله جاهد

۳۵۵

Mohammad Omar Aryan

Labor Policy and Capacity Building Director

رئیس پالیسی کار و ارتقای ظرفیت

محمد عمر آرین

۳۵۶

Mir Abdullah Mashkoori

Industries and Transportation Director

رئیس صنایع و مواصلات

میر عبدالله مشکوری

۳۵۷

Lal  Mohammad Walizada

Kabul Province Economy Director

رئیس اقتصاد ولایت کابل

لعل محمد ولی زاده

۳۵۸

Adeeb Shamal

Accounting and Finance Officer

آمر مالی و حسابی

ادیب شمال

۳۵۹

Abdul-Waleed

Engineering Officer

آمر انجینیری

عبدالولید

۳۶۰

Nesar Ahmad

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

نثار احمد

۳۶۱

Sayed Dastgir

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

سید دستگیر

۳۶۲

Mir Shir Ahmad

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

میر شیر احمد

۳۶۳

Nazeer Ahmad

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

نذیر احمد

۳۶۴

Sayed Najeebullah

Admin. – Finance  Assistant

کارمند مالی اداری

سید نجیب الله

۳۶۵

Ministry of Borders and Tribal Affairs

وزارت سرحدات اقوام و قبایل

Niaz  Mohammad Amiri

Jirgas Affairs and Tribal Affairs Coordination Director

رئیس امور جرگه ها و هماهنگی امور قبایل

نیاز محمد امیری

۳۶۶

Ministry of Refugees and Repatriations

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان

Sayed Hashim Hosaini

Legal Advisor

مشاور حقوقی

سید هاشم حسینی

۳۶۷

Abdul-Sattar Farzan

Internal Audit Director

رئیس تفتیش داخلی

عبدالستار فرزان

۳۶۸

Ministry of Urban Development and Housing

وزارت شهرسازی و مسکن

Amiruddin Salik

Constructional Affairs Deputy Minister

معین امور ساختمانی

امیر الدین سالک

۳۶۹

Sayed Farrokh

Information and Public Relation Director

رئیس اطلاعات و ارتباط عامه

سید فرخ شاه

۳۷۰

Reyazullah Darmal

Water Supply Affairs Regulation, Canalization and Environment Services Director

رئیس تنظیم امور آبرسانی، کنالیزاسیون و خدمات محیط زیست

ریاض الله درمل

۳۷۱

Abdullah Mahdi

Technical Infrastructure Design Director

رئیس دیزاین زیربنای تخنیکی

عبدالله مهدی

۳۷۲

Azim Azimi

Regional Plans Designing Director

رئیس طرح پلان های منطقوی

عظیم عظیمی

۳۷۳

Mawloddin Popal

Unplanned Areas Upgrading Director

رئیس بهسازی ساحات غیر پلانی

مول الدین پوپل

۳۷۴

Shafiqullah Roghmal

Finance Director

رئیس مالی

شفیق الله روغمل

۳۷۵

Khodaidad

Payments Manager General

مدیر عمومی تادیات

خدایداد

۳۷۶

Ministry of Public Works

وزارت فواید عامه

Mohammad Yama Shams

Railway Office DG

رئیس عمومی اداره خط آهن

محمد یما شمس

۳۷۷

Mohammad Shareef Rasikh

Human Resources Director

رئیس منابع بشری

محمد شریف راسخ

۳۷۸

Independent Directorate of Local Governance

اداره مستقل ارگان های محلی

۳۷۹

Timor Sharan

Policy and Professional Deputy Director

معین پالیسی و مسلکی

تیمور شاران

۳۸۰

Abdul-Khalil Maqsat

Chahar Asyab District Governor – Kabul

ولسوال چهار آسیاب – کابل

عبدالخلیل مقسط

۳۸۱

Ahamd Shafi Sola

Bagrami District Governor– Kabul

ولسوال بگرامی – کابل

احمد شفیع سوله

۳۸۲

Abdul-Bari Arez

Khab Jabbar District Governor– Kabul

ولسوال خاک جبار – کابل

عبدالباری عارض

۳۸۳

Sayed Solaiman

Mosahi District Governor– Kabul

ولسوال موسهی – کابل

سید سلیمان

۳۸۴

Abdulhai Nemati

Governor – Baghlan

والی – بغلان

عبدالحی نعمتی

۳۸۵

Abdulhai Sajaee

Finance and Admin. Director – Baghlan

رئیس مالی و اداری- بغلان

عبدالحی سجایی

۳۸۶

Shamsuddin

Doshi District Governor– Baghlan

ولسوال دوشی- بغلان

شمس الدین

۳۸۷

Noor Mohammad

Gozargah District Governor– Baghlan

ولسوال گذرگاه- بغلان

نور محمد

۳۸۸

Mohammad Sarwar

Jilga District Governor– Baghlan

ولسوال جلگه- بغلان

محمد سرور

۳۸۹

Lotfullah

Khenjan District Governor– Baghlan

ولسوال  خنجان- بغلان

لطف الله

۳۹۰

Faiz  Mohammad

Tala o Barfak District Governor– Baghlan

ولسوال تاله و برفک- بغلان

فیض محمد

۳۹۱

Sayed Khan Aqa

Finance and Admin. Director – Hilmand

رئیس مالی و اداری – هلمند

سید خان آقا

۳۹۲

Jan Gul

Technical and Sectorial Services Director- Hilmand

رئیس تخنیکی خدمات سکتوری – هلمند

جان گل

۳۹۳

Naqeebullah

Chief of Staff- Hilmand

رئیس دفتر- هلمند

نقیب الله

۳۹۴

Sayed Ahmad

Disho District Governor – Hilmand

ولسوال دیشو- هلمند

سید احمد

۳۹۵

Mohammad Dawood

Marja District Governor – Hilmand

ولسوال مارجه- هلمند

محمد داوود

۳۹۶

Abdul-Razaq

Kajaki District Governor – Hilmand

ولسوال کجکی- هلمند

عبدالرزاق

۳۹۷

Torjan

Khansheen District Governor – Hilmand

ولسوال خانشین- هلمند

تورجان

۳۹۸

Mohammad Azim Zemarai

Darredur District Governor – Nengarhar

ولسوال دره دور – ننگرهار

محمد عظیم زمری

۳۹۹

Abdul-Khaleq

Hesarak District Governor – Nengarhar

ولسوال حصارک – ننگرهار

عبدالخالق معروف

۴۰۰

Mohammad Mosa Kaleem

Dawlatyar District Governor – Ghor

ولسوال دولت یار – غور

محمد موسی کلیم

۴۰۱

Sayed Mohsen

Saghar District Governor – Ghor

ولسوال ساغر- غور

سید محسن

۴۰۲

Ahmad Hosain Danishyar

Dolaina District Governor – Ghor

ولسوال دولینه- غور

احمد حسین دانشیار

۴۰۳

Abdul-Zahir Tamim

Taiwara District Governor – Ghor

ولسوال تیوره- غور

عبدالظاهر تمیم

۴۰۴

Mohammad Kabeeri

Shahrak District Governor – Ghor

ولسوال شهرک- غور

محمد کبیری

۴۰۵

Fareed Afghanyar

Pasaband District Governor – Ghor

ولسوال پسابند- غور

فرید افغانیار

۴۰۶

Ismaeel Rezaee

Lal o Sarejangal District Governor – Ghor

ولسوال لعل و سر جنگل- غور

اسماعیل رضایی

۴۰۷

Taj  Mohammad Taqwa

Tolak District Governor – Ghor

ولسوال تولک – غور

تاج محمد تقوا

۴۰۸

Habeebullah Radmanish

Deputy Governor – Daikondi

معاون ولایت – دایکندی

حبیب الله رادمنش

۴۰۹

Ghulam Sarwar Waheedi

Chief of Staff- Daikondi

رئیس دفتر- دایکندی

غلام سرور وحیدی

۴۱۰

Khodayar Kashifi

Human Resources Director- Daikondi

رئیس منابع بشری- دایکندی

خدایار کاشفی

۴۱۱

Mohammad Esa Batooriyan

Technical and Sectorial Services Director- Daikondi

رئیس خدمات تخنیکی و سکتوری- دایکندی

محمد عیسی باتوریان

۴۱۲

Abdul-Hameed Beenish

Finance and Admin. Director- Daikondi

رئیس مالی و اداری- دایکندی

عبدالحمید بنیش

۴۱۳

Sayed  Mohammad Ali Rafa`t

Kiti District Governor – Daikondi

ولسوال کیتی- دایکندی

سید محمد علی رفعت

۴۱۴

Zamen Ali Poya

Sang Takht District Governor – Daikondi

ولسوال سنگ تخت- دایکندی

ضامن علی پویا

۴۱۵

Yaqoob Shafaq

Shahrestan District Governor – Daikondi

ولسوال شهرستان- دایکندی

یعقوب شفق

۴۱۶

Mortaza Alimi

Ashtarlai District Governor – Daikondi

ولسوال اشترلی – دایکندی

مرتضی عالمی

۴۱۷

Sayed Ahmad Hashimi

Miramor District Governor – Daikondi

ولسوال میرامور- دایکندی

سید احمد هاشمی

۴۱۸

Abdul-Qader Haidari

Khedeer District Governor – Daikondi

ولسوال خدیر- دایکندی

عبدالقادر حیدری

۴۱۹

Shirjan  Mohammadi

Kejran District Governor – Daikondi

ولسوال کجران – دایکندی

شیرجان محمدی

۴۲۰

Mohammad Esa

Technical and Sectorial Services Director

رئیس خدمات تخنیکی و سکتوری – دایکندی

محمد عیسی

۴۲۱

Qamaruddin Shokib

Deputy Governor – Logar

معاون – لوگر

قمرالدین شکیب

۴۲۲

Abdul-Hameed Hamed

Khoshi District Governor – Logar

ولسوال خوشی – لوگر

عبدالحمید حامد

۴۲۳

Samargul

Kharwar District Governor – Logar

ولسوال خروار – لوگر

ثمرگل

۴۲۴

Mohammad Rahim

Mohammad Agha District Governor – Logar

ولسوال محمد آغه – لوگر

محمد رحیم

۴۲۵

Niaz  Mohammad Sahak

Finance and Admin. Director – Ghazni

رئیس مالی و اداری – غزنی

نیاز محمد سهاک

۴۲۶

Hedayatullah Ahmadzai

Chief of Staff – Ghazni

رئیس دفتر- غزنی

هدایت الله احمدزی

۴۲۷

Zafar Sharif Sharif

Jaghori District Governor – Ghazni

ولسوال جاغوری – غزنی

ظفرشریف شریف

۴۲۸

Mohammad Qasem

Anadr District Governor – Ghazni

ولسوال اندر- غزنی

محمد قاسم

۴۲۹

Joma Khan Taraki

Aab Band District Governor – Ghazni

ولسوال آب بند

جمعه خان تره کی

۴۳۰

Mohammad Hashim Faizi

Deputy Governor – Noorestan

معاون – نورستان

محمد هاشم فیضی

۴۳۱

Mohammad Dawood Nun

Chief of Staff – Noorestan

رئیس دفتر – نورستان

محمد داوود نون

۴۳۲

Abdul-Habeeb Anwari

Finance and Admin. Director – Noorestan

رئیس مالی و اداری – نورستان

عبدالحبیب انوری

۴۳۳

Mohammad Abdullah Noorestani

Human Resources Director – Noorestan

رئیس منابع بشری – نورستان

محمد عبدالله نورستانی

۴۳۴

Enayatullah

Wama District Governor – Noorestan

ولسوال واما – نورستان

عنایت الله

۴۳۵

Mohammad Ismaeel Ebrahimi

Bargematal District Governor – Noorestan

ولسوال برگمتال – نورستان

محمد اسماعیل ابراهیمی

۴۳۶

Nematullah

Noorgiram District Governor – Noorestan

ولسوال نورگرام – نورستان

نعمت الله

۴۳۷

Abdurrahman Rahmani

Kamdish District Governor – Noorestan

ولسوال کامدیش – نورستان

عبدالرحمن رحمانی

۴۳۸

Mohammad Afzal Tawfiq

Technical and Sectorial Services Director- Noorestan

رئیس خدمات تخنیکی و سکتوری – نورستان

محمد افضل توفیق

۴۳۹

Hashmatullah Rahimi

Deputy Governor – Kunduz

معاون – کندز

حشمت الله رحیمی

۴۴۰

Mohammad Ismaeel Masol

Chief of Staff – Kunduz

رئیس دفتر –  کندز

محمد اسماعیل مسول

۴۴۱

Abdul-Ghafar  Mohammadi

Human Resources Director – Kunduz

رئیس منابع بشری – کندز

عبدالغفار محمدی

۴۴۲

Naqeebullah Matonwal

Human Resources Director – Khost

رئیس منابع بشری-خوست

نقیب الله متونوال

۴۴۳

Javed Joshan

Tarezaee District Governor – Khost

ولسوال تریزائی-خوست

جاوید جوشان

۴۴۴

Mohammad Akbar Zadran

Garbaz District Governor – Khost

ولسوال گربز-خوست

محمد اکبر حدران

۴۴۵

Mirwais Zamani

Zazi Maidan District Governor – Khost

ولسوال حاحی میدان-خوست

میرویس زمانی

۴۴۶

Mohammad Yonis

Ismaeel Khail District Governor – Khost

ولسوال اسماعیل خیل-خوست

محمد یونس

۴۴۷

Zemarai Haqmal

Tanai District Governor – Khost

ولسوال تنی-خوست

زمری حقمل

۴۴۸

Ahmad Faisl Bigzad

Governor – Badakhshan

والی – بدخشان

احمد فیصل بیگ زاد

۴۴۹

Gul  Mohammad Bedar

Deputy Governor – Badakhshan

معاون- بدخشان

گل محمد بیدار

۴۵۰

Sadiq Osmani

Chief of Staff – Badakhshan

رئیس دفتر- بدخشان

صادق عثمانی

۴۵۱

Osama

Technical and Sectorial Services Director – Badakhshan

رئیس خدمات تخنیکی و سکتوری – بدخشان

اسامه

۴۵۲

Nawroz  Mohammad

Arghanjkha District Governor – Badakhshan

ولسوال ارغنجخواه – بدخشان

نوروز محمد

۴۵۳

Dawlat  Mohammad Khawar

Wardoj District Governor – Badakhshan

ولسوال وردوج- بدخشان

دولت محمد خاور

۴۵۴

Nasratullah

Wakhan District Governor – Badakhshan

ولسوال واخان- بدخشان

نصرت الله

۴۵۵

Mohammad Ismaeel

Nosai District Governor – Badakhshan

ولسوال نسی- بدخشان

محمد اسماعیل

۴۵۶

Nooraqa Naderi

Kuran o Monjan District Governor – Badakhshan

ولسوال کران و منجان- بدخشان

نورآقا نادری

۴۵۷

Fakhruddin Baiazaar

Khahan District Governor – Badakhshan

ولسوال خواهان- بدخشان

فخرالدین بی آزار

۴۵۸

Abudl-Samee

Shahrebozorg District Governor – Badakhshan

ولسوال شهربزرگ- بدخشان

عبدالسمیع

۴۵۹

Mohammad Ofran

Shokai District Governor – Badakhshan

ولسوال شکی- بدخشان

محمد عفران

۴۶۰

Ahmad Kabeer

Kishebala District Governor – Badakhshan

ولسوال کشم بالا- بدخشان

احمد کبیر

۴۶۱

Mir Ahmad Shah

Zibak District Governor – Badakhshan

ولسوال زیباک- بدخشان

میر احمد شاه

۴۶۲

Rostam

Daghistan District Governor – Badakhshan

ولسوال داغستان- بدخشان

رستم

۴۶۳

Ghulamullah

Yawan District Governor – Badakhshan

ولسوال یاوان- بدخشان

غلام الله

۴۶۴

Abudl-Ghafoor Sirat

State Accountant – Jawzjan

مستوفی – جوزجان

عبدالغفور سیرت

۴۶۵

Abdurrashid Mansori

Labor, Social Affairs, Martyrs and Disabled Director – Jawzjan

رئیس کار، امور اجتماعی، شهدا و معلوین– جوزجان

عبدالرشید منصوری

۴۶۶

Mas`ood Haqbeen

University Chairman – Jawzjan

رئیس پوهنتون– جوزجان

مسعود حقبین

۴۶۷

Abdul-Ghafoor

Darqad Acting District Governor – Takhar

سرپرست ولسوالی درقد – تخار

عبدالغفور

۴۶۸

Mir Alam

Chal District Governor – Takhar

سپرست ولسوالی چال- تخار

میر علم

۴۶۹

Mohammad Omar

Khaja Ghar District Governor – Takhar

ولسوال خواجه غار- تخار

محمد عمر

۴۷۰

Faizurrahman

Baharak District Governor – Takhar

ولسوال بهارک- تخار

فیض الرحمن

۴۷۱

Jonaidullah

Dashte Qal`a District Governor – Takhar

ولسوال دشت قلعه- تخار

جنیدالله

۴۷۲

Ahmad Jawid

Khaja Bahauddin District Governor – Takhar

خواجه بهاوالدین- تخار

احمد جاوید

۴۷۳

Abdurreshad

Namak Aab District Governor – Takhar

ولسوال نمک آب- تخار

عبدالرشاد

۴۷۴

Sayed Mehrabuddin

Ishkamish Acting District Governor – Takhar

سرپرست ولسوالی اشکمش- تخار

سید محراب الدین

۴۷۵

Saifuddin

Farkhar District Governor – Takhar

ولسوال فرخار- تخار

سیف الدین

۴۷۶

Ihsanullah

Bangi District Governor – Takhar

ولسوال بنگی- تخار

احسان الله

۴۷۷

Abdul-Manaf

Yangi Qal`a District Governor – Takhar

ولسوال ینگی قلعه- تخار

عبدالمناف

۴۷۸

Mohammad Hosain

Rostaq District Governor – Takhar

ولسوال  رستاق- تخار

محمد حسین

۴۷۹

Khal  Mohammad

Worsaj District Governor – Takhar

ولسوال ورسج- تخار

خال محمد

۴۸۰

Abdul-Qayoom

Kalafgan District Governor – Takhar

ولسوال  کلفگان- تخار

عبدالقیوم

۴۸۱

Mohammad Ata

Chah Aab District Governor – Takhar

ولسوال چاه آب- تخار

محمد عطا

۴۸۲

Abdul-Baseer

Hazarsomoch District Governor – Takhar

ولسوال هزارسموچ- تخار

عبدالبصیر

۴۸۳

Mohammad Khaleeq

Finance Director – Takhar

رئیس مالی- تخار

محمد خلیق

۴۸۴

Islamuddin

Human Resources Director – Takhar

رئیس منابع بشری- تخار

اسلام الدین

۴۸۵

Fareedullah Ihsam

Chief of Staff – Konar

رئیس دفتر – کنر

فریدالله احسام

۴۸۶

Mohammad Asif

Technical and Sectorial Services Director – Konar

رئیس تخنیکی و خدمات سکتوری – کنر

محمد آصف

۴۸۷

Jai Zalmay Jan

Watapoor District Governor – Konar

ولسوال وته پور – کنر

جای زلمی جان

۴۸۸

Sayed Ziwar Shah

Nareng District Governor – Konar

ولسوال نرنگ – کنر

سید زیور شاه

۴۸۹

Wali

Noorgul District Governor – Konar

ولسوال نورگل – کنر

ولی

۴۹۰

Shamsullah Omran

Human Resources Director – Samangan

رئیس منابع بشری – سمنگان

شمس الله عمران

۴۹۱

Abdulhai Farhat

Finance and Admin. Director – Samangan

رئیس مالی اداری – سمنگان

عبدالحی فرحت

۴۹۲

Mohammad Kabeer

Technical and Sectorial Services Director – Samangan

رئیس خدمات تخنیکی و سکتوری- سمنگان

محمد کبیر

۴۹۳

Ahmad Ali Hosaini

Daresoof Bala District Governor – Samangan

ولسوال دره صوف بالا- سمنگان

احمد علی حسینی

۴۹۴

Khal  Mohammad

Rooy do aab District Governor – Samangan

ولسوال روی دو آب- سمنگان

خال محمد

۴۹۵

Ebadullah Mujahid

Khorram Saarbagh District Governor – Samangan

ولسوال خرم سارباغ- سمنگان

عبادالله مجاهد

۴۹۶

Serajuddin Fetrat

Hazrat Sultan District Governor – Samangan

ولسوال حضرت سلطان- سمنگان

سراج الدین فطرت

۴۹۷

Fakhruddin  Mubarez

Daresoof Paeen District Governor – Samangan

ولسوال دره صوف پایین- سمنگان

فخرالدین مبارز

۴۹۸

Mubarez Homayoon Barlas

Forozankhcheer  District Governor – Samangan

ولسوال فروزنخچیر- سمنگان

محمد همایون برلاس

۴۹۹

Asadullah  Mohammadi

Chief of Staff – Samangan

رئیس دفتر- سمنگان

اسدالله محمدی

۵۰۰

Mohammad Asif Jahish

Finance and Admin. Director – Balkh

رئیس مالی و اداری – بلخ

محمد آصف جهش

۵۰۱

Serajuddin Abed

Sholgara District Governor – Balkh

ولسوال شولگره- بلخ

سراج الدین عابد

۵۰۲

Abdul-Ghafoor

Koshanda District Governor – Balkh

ولسوال کشنده- بلخ

عبدالغفور همراه

۵۰۳

Amir  Mohammad Waqar

Dawlat Abad District Governor – Balkh

ولسوال دولت آباد- بلخ

امیر محمد وقار

۵۰۴

Mohiburrahman Karimi

Human Resources Director- Balkh

رئیس منابع بشری- بلخ

محب الرحمن کریمی

۵۰۵

Zabiullah Akhtari

Technical and Sectorial Services Director- Balkh

رئیس خدمات تخنیکی و سکتوری- بلخ

ذبیح الله اختری

۵۰۶

Mohammad Karim

Shortapa District Governor – Balkh

ولسوال شورتپه- بلخ

محمد کریم امین

۵۰۷

Abdul-Mateen

Kaldar District Governor – Balkh

ولسوال کلدار- بلخ

عبدالمتین

۵۰۸

Rahmatullah Mandigar

Zari District Governor – Balkh

ولسوال زاری- بلخ

رحمت الله ماندگار

۵۰۹

Mirwais Hotak

Chemtal District Governor – Balkh

ولسوال چمتال- بلخ

میرویس هوتک

۵۱۰

Fazluddin Khorrami Jasoor

Marmal District Governor – Balkh

ولسوال مارمل- بلخ

فضل الدین خرمی جسور

۵۱۱

Eid  Mohammad Ahmadzai

Zazi Aryoob District Governor – Paktia

ولسوال حاحی آریوب – پکتیا

عید محمد احمدزی

۵۱۲

Hazrat  Mohammad

Ahmad Abad District Governor – Paktia

ولسوال احمد آباد- پکتیا

حضرت محمد

۵۱۳

Wali shah

Mirzak District Governor – Paktia

ولسوال میرزک- پکتیا

ولی شاه

۵۱۴

Farhad Khademi

Human Resources Director

رئیس منابع بشری – هرات

فرهاد خادمی

۵۱۵

Waheedullah Azadani

Karrokh District Governor – Herat

ولسوال کرخ – هرات

وحیدالله آزادانی

۵۱۶

Faqeerullah

Technical and Sectorial Services Director – Laghman

سرپرست ریاست خدمات تخنیکی و سکتوری – لغمان

فقیرالله

۵۱۷

Imamyar Taqwa

Kohestan District Governor – Fariyab

ولسوال کوهستان – فاریاب

امامیار تقوا

۵۱۸