جمعه , ۱ , قوس , ۱۳۹۸

ریاست نظارت و ارزیابی

هدف کلی این ریاست تقویه و افزایش کارایی نهادهای دولتی میباشد. این ریاست سیستم‌ها را با توجه ویژه به تکنالوژی معلوماتی، مؤثریت و بهره برداری درست بررسی میکند.

  • نظارت و ارزیابی برنامه‌های بزرگ و با اهمیت برای اطمینان از انجام مداخلات لازم برای حذف موانع در اجرای آنها؛

  • اطمینان از ظرفیت و مسلکی بودن بخش نظارت و ارزیابی با توجه عمده به مدیریت اجرایی در نهادهای دولتی؛

  • ترویج و نهادینه کردن فرهنگ استفاده از نتایج نظارت و ارزیابی برای طرح برنامه‌های آینده.

دست آوردها

جوانان