جمعه , ۱ , قوس , ۱۳۹۸

ریاست تجدید و انکشاف سیستم ها و پروسه ها

این ریاست سیستم‌ها و پروسه‌های موجود در دولت را مطالعه و بررسی نموده و پیشنهادات مشخص راجع به بلند بردن موثریت و کارایی را برای نهادهای مربوطه پیشنهاد می‌کند. علاوه برآن، این ریاست برای از بین بردن پیچیدگی‌های موجود در پروسه‌های مختلف و کاهش مصارف و ارائه خدمات بالموقع برای مردم پروسه‌های موثر و جدید را پیشنهاد خواهد کرد.

وظایف:

  • ارزیابی پروسه‌ها و سیستم‌های موجود و ارائه پیشنهادات جامع و مشخص برای انکشاف آنها؛

  • کاستن از پیچیدگی‌های پروسه‌ها، کاهش مصرف و ارائه خدمات به موقع؛

  • استفاده از بهترین آموزه‌ها؛

  • آموزش‌دهی سیستم‌ها و پروسه‌های جدید؛

  • ایجاد هماهنگی موثر برای شریک‌سازی و تطبیق پروسه‌ها و سیستم‌ها.

دست آوردها

جوانان