جمعه , ۱ , قوس , ۱۳۹۸

ریاست دفتر مقام اداره امور

ریاست دفتر مقام ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ا.ا. در راستای حمایت از رئیس عمومی اداره، به تحقق مقررات لایحه وظایف، پاسخگویی به امور مراجعین رئیس عمومی و تنظیم ملاقات های رئیس عمومی از طریق سکرتریت می پردازد. همچنین رئیس دفتر مقام ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ا.ا. به عنوان مشاور خاص ایفای وظیفه میکند.

این ریاست تامین کننده ارتباط با معاونین ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ا.ا. در رابطه به طرح، انکشاف و انسجام پالیسی و منابع مالی و بشری می باشد. علاوه بر آن ترتیب احکام دارای استعجالیت مقام عالی ریاست جمهوری؛ تسوید احکام، ثبت و راجستر احکام و فرامین مقام ریاست جمهوری؛ تسوید و ابلاغ هدایات مقام ریاست عمومی اداره امور؛ تهیه اجندا برای جلسات عمومی اداری و ایفای وظیفه منشی جلسات اداره و تعقیب هدایات جلسات عمومی را نیز عهده دار است.

وظایف:

 • تامین ارتباط با معاونین ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ا.ا. ؛

 • ثبت و ابلاغ احکام و فرامین مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان؛

 • دریافت و ترتیب اسناد غرض ارائه و اخذ هدایات مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا. ؛

 • ترتیب، ثبت و ابلاغ احکام و هدایات مقام ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ا.ا. ؛

 • ثبت و ابلاغ هدایات مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان؛

 • پیگیری هدایات مقام ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ا.ا. در ریاست های مربوطه؛

 • ایجاد هماهنگی لازم میان هیئت رهبری وزارت ها و ادارات دولتی و مقام ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ا.ا. ؛

 • ارائه گزارش از کارکرد معاونیت ها و ریاست های مربوطه، به مقام ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ا.ا.

 


د جمهوري ریاست د چارو ادارې د دفتر رياست پېژندنه

د دفتر ریاست د چارو ادارې لوی ریاست د رئیس د ملاتړ په موخه، د وظایفو د لایحې د مقرراتو عملي کول، د عمومي رئیس د مراجعینو چارو ته رسېدل، او د عمومي رئیس د لیدنو تنظیمول د سکرتریت له لارې، د جمهوري ریاست د چارو ادارې لوی ریاست عمومي رئیس د ځانګړي مشاور دنده ترسره کوي.

یاد ریاست د جمهوري ریاست د چارو ادارې لوی ریاست د معاونینو او همغږۍ پالیسي، د مالي او بشري منابع د پرمختیایی طرحو تر منځ اړیکې جوړوي، د حکمونو تسوید، د جمهوري ریاست د حکمونو او فرمانونو ثبت، د چارو ادارې لوی ریاست د هدایاتو تسوید او ابلاغ، د چارو ادارې لوی ریاست د ناستو له پاره د اجنډا جوړول، د ادارې د ناستو د منشي دنده سرته رسول او د عمومي ناستو د هدایاتو تعقیب هم په غاړه لري.

دندې:   

 • د جمهوري ریاست د چارو ادارې لوی ریاست د معاونینو تر مينځ د اړیکو جوړول؛

 • د افغانستان اسلامي جمهوریت د حکومونو او فرامينو ثبت او ابلاغ؛

 • د جمهوري ریاست د عالي مقام د هدایاتو اخیستلو له پاره د اسنادو جوړول او لاسته راوړل؛

 • د جمهوري ریاست د چارو ادارې لوی ریاست د حکمونو ثبت او ابلاغ؛

 • د جمهوري ریاست د عالي مقام د هدایاتو ثبت او ابلاغ؛

 • په اړوندو ریاستونو کې د جمهوري ریاست د چارو ادارې د هدایاتو تعقیبول؛

 • د وزارتونو، د چارو ادارې لوی ریاست مقام او د دولتي ادارو د رهبري تر منځ همغږي رامنځته کول؛

 • جمهوري ریاست ته د معاونیت او اړوندو ریاستونو له چارو څخه ګزارش ورکول.

دست آوردها

جوانان