جمعه , ۱۵ , قوس , ۱۳۹۸

ریاست انسجام امور مشاورین و کمیسیونهای

دیدگاه و هدف ریاست انسجام امور مشاورین و کمیسیونها

ریاست انسجام امور مشاورین مقام عالی ریاست جمهوری در اثر حکم شماره ۸۰۳ مورخ ۱۳۹۴،۰۵،۰۱ مقام عالی ریاست جمهوری در چوکات تشکیلات معاونیت  انسجام امور دولت ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ا.ا. به منظور انسجام امور مشاورین و توظیف کمیسیونهای مقام عالی ریاست جمهوری منحیث اداره حمایوی انسجام امور مشاورین مقام عالی ریاست جمهوری و کمیسیونها و هیئت های حقیقت یاب که از جانب مقام عالی جهت اجرای امور مشخص توظیف میگردند به هدف تنظیم و انسجام امور اداری مالی، خدماتی، مشورتی، تسهیلات لازم کاری و تامین هماهنگی با بخش های ذیربط اداره امور ریاست جمهوری و در صورت نیاز با سایر ارگان های دولتی ایجاد گردیده است.

وظایف عمده ریاست انسجام امور مشاورین و کمیسیونها:

  • ترتیب مسوده حکم مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا در رابطه به توظیف هیئت حقیقت یاب؛

  • توظیف کمیسیون های حقیقت یاب جهت بررسی موضوعات عاجل و رسیدگی به فامیل های شهدا و مجروحین؛

  • جمع بندی و توحید طرح های مشاورین محترم و ارائه آن به مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا.؛

  • فراهم سازی تامینات امنیتی، تسهیلات مالی و ترانسپورتی سفر هیئت به ولایات کشور؛

  • مطالبه، تحلیل و کارشناسی گزارشات هیئت حقیقت یاب و ارائه آن به مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا به منظور اخذ هدایت؛

  • تنظیم روابط کاری مشاورین با ارگانهای ذیربط و عرضه خدمات مالی، اداری و ترانسپورتی برای مشاورین مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا.؛

  • تحریر مکاتیب، پیشنهادات، یادداشت های مشاورین مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا.؛

  • طی مراحل مطالبات مشاورین مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا با مراجع ذیربط؛

  • تکثیر هدایت مقام عالی به مراجع ذیربط.

دست آوردها

جوانان