جمعه , ۱۵ , قوس , ۱۳۹۸

ریاست دفاع و امنیت

ریاست دفاع و امنیت یکی از بخش های سکتوری معاونیت انسجام امور دولت ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری بوده، صلاحیت های رئیس جمهوری اسلامی افغانستان را در قبال امورات سکتور دفاعی و امنیتی (وزارت های دفاع ملی، امور داخله ، ریاست عمومی امنیت ملی ، دفتر شورای امنیت ملی ، ریاست عمومی محافظت ریاست جمهوری ، ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی و ادارات دارای تشکیلات نظامی) تعمیل و مراسلات، عرایض و شکایات منسوبین نظامی و اشخاص حقیقی و حکمی را در چوکات قوانین نافذه مدیریت نموده، تسهیلات لازم را در جهت تحقق هدایات مقامات محترم صالحه فراهم مینماید.

 این ریاست به مثابه دفتر نظامی اداره امور ریاست جمهوری یک حلقه اتصالی بین ارگانهای دفاعی و امنیتی و مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان بوده و بصورت کل تنظیم کننده و قانونمند ساز صلاحیت های ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، سرقوماندانی اعلی قوای مسلح و شورای امنیت ملی در سکتور دفاعی و امنیتی میباشد و در راستای تحقق اهداف فوق در چوکات قوانین ، مقررات ، احکام ، فرامین ، مصوبات کابینه و هدایات ریاست جمهوری اجرای وظیفه مینماید.

 • کارشناسی تماماً پیشنهاد های وزارت های دفاع ملی، امورداخله، ریاست عمومی امنیت ملی، ریاست عمومی محافظت ریاست جمهوری، ریاست محافظت و امنیت رجال برجسته دولتی، دفتر شورای امنیت ملی و سایر ادارات ملکی دارای تشکیلات نظامی اعم از (مسایل کادری، تشکیلاتی، تدارکاتی و حقوقی نظامی) در پرتو قوانین نافذه، رهنمود ها و هدایت مقام عالی ریاست جمهوری؛

 • شریک سازی اسناد و پیشنهاد های سکتور دفاعی و امنیتی با سایر وزارت ها و ادارات دولتی به منظور اخذ نظریات حقوقی و مسلکی شان جهت تکمیل اسناد مورد نیاز غرض اتخاذ تصمیم و منظوری مقام عالی؛

 • طبق حکم شماره (۱۹۴۴) مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۵ مقام عالی ریاست جمهوری، پیشبرد وظایف دارالانشای بورد عالی نظارت بر تعینات و ترفیعات افسران عالیرتبه نظامی سکتور دفاعی و امنیتی و ادارات ملکی دارای تشکیلات نظامی؛

 • ترتیب احکام و فرامین مقام عالی ریاست جمهوری مرتبط به سکتور دفاعی و امنیتی؛

 • رسیدگی به عرایض و شکایات منسوبین نظامی در ارتباط به اعاده حقوق قانونی شان در سکتور دفاعی و امنیتی؛

 • رسیدگی به عرایض و شکایات مردم در قبال منازعات فی مابین مردم و سکتور دفاعی و امنیتی؛

 • تنظیم سفر هیأت موظف مقام عالی ریاست جمهوری، تامین امنیت و توزیع مساعدت های نقدی به فامیل شهدا و مجروحین نظامی و بررسی حوادث نظامی در مرکز و ولایات کشور؛

 • نظارت از تطبیق احکام مقام ریاست جمهوری در قبال تحقق ریفورم در سکتور دفاعی و امنیتی؛

 • پیگیری از تحقق فیصله های شورای امنیت ملی، سرقوماندانی اعلی قوای مسلح و مصوبات کابینه در سکتور دفاعی و امنیتی؛

 • اشتراک در طرح تدوین، ارزیابی و بررسی قوانین، پالیسی ها و مقرره های سکتور دفاعی و امنیتی؛

 • تامین هماهنگی بین ارگانهای دفاعی و امنیتی در قبال تحقق احکام، فرامین و هدایات مقام عالی ریاست جمهوری؛

 • تامین تشریک مساعی ارگانهای امنیتی جهت تجلیل از روز های تاریخی، کنفرانسها، اعیاد و مراسم ملی و مذهبی.

دست آوردها

جوانان