جمعه , ۱۵ , قوس , ۱۳۹۸

ریاست انسجام امور کابینه

ریاست انسجام امور کابینه وظیفه تطبیق استراتیژی و پالیسی های جاری دولت جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر حکومتداری خوب؛ امور مربوط به ترتیب، تنظیم و فراهم آوری تسهیلات لازم جهت تدویر جلسات کابینه (عالی ترین مرجع تصمیم گیری حکومت) را به عهده دارد. این ریاست  فیصله های کمیته های کاری و کمیسیون های فرعی کابینه، موضوعات حاد ملی و اجتماعی و موضوعاتی را که بر مبنای قوانین نافذ در حیطه صلاحیت جلسات کابینه است، بعد از هماهنگی های لازم با مراجع ذیربط، و بعد از تحلیل و ارزیابی دقیق و تطابق آن با قوانین نافذه کشور، احکام و فرامین مقام ریاست جمهوری و فیصله های قبلی (شورای وزیران) و کابینه؛ مطابق پلان مرتبه، شامل اجندای جلسات کابینه نموده، غرض بحث و اتخاذ تصمیم به جلسات ارایه می نماید. این ریاست مسئولیت ترتیب و تنظیم امور مربوط به تدویر جلسات کابینه، ترتیب خبر ، مصوبات و ارسال آن به تمام مراجع دولتی و نیز تنظیم حفظ اوراق جلسات کابینه، در یک آرشیف مصون به عهده داشته و از چگونگی تحقق فیصله های کابینه پیگیری نموده، نتایج آن را مطابق پلان به مقام عالی ریاست جمهوری و جلسات کابینه ارائه می نماید.

ریاست انسجام امور کابینه در راستای اهداف فوق الذکر؛ وظایف عمده ذیل را به عهده دارد:

  • ترتیب اسناد اجندای جلسات کابینه و ارسال آن قبل از تدویر جلسات و توزیع آن در روز جلسه به اعضای کابینه؛

  • مطلع ساختن دفاتر معاونین رئیس جمهور، رئیس اجرائیه، معاونین ریاست اجرائیه، وزرا، وزرای مشاور و مشاورین مقام عالی ریاست جمهوری که در جلسات کابینه اشتراک می ورزند از تاریخ و محل تدویر جلسات کابینه؛

  • تحلیل و ارزیابی اسناد قابل بحث در جلسات کابینه بر مبنای اسناد تقنینی نافذه و پالیسی های دولت، احکام، فرامین و مصوبات قبلی شورای وزیران ( مرتبط به موضوع ) در صورت لزوم ترتیب و ارایه یادداشت آن غرض اخذ هدایت به مقام عالی ریاست جمهوری؛

  • هماهنگ نمودن موضوعات مندرج در اجندای مورد بحث کابینه با مراجع گزارش دهنده؛

  • ترتیب فشرده معلومات در رابطه به موضوعات شامل اجندای جلسات کابینه بعد از تحلیل و ارزیابی، ابراز نظر و تقدیم آن به رئیس جمهوری، معاونین رئیس جمهوری، رئیس و معاونین ریاست اجرائیه و منشی جلسه کابینه؛

  • ثبت درست و جامع رویداد جلسات کابینه در دفتر ثبت و تهیه گزارش خبری جلسه غرض نشر از طریق آژانس اطلاعاتی باختر؛

  • ترتیب مصوبات جلسات کابینه غرض امضای رئیس جمهوری؛

  • حصول اطمینان از دسترسی تمام ارگان های دولتی به مصوبات جلسات کابینه؛

  • کنترول و نظارت از تحقق فیصله های جلسات کابینه و ارایه گزارش سیستماتیک آن طبق موعد تعیین شده به مقام عالی ریاست جمهوری و جلسات کابینه.

دست آوردها

جوانان