پنج شنبه , ۳۰ , عقرب , ۱۳۹۸

کمیسیون مستقل انتخابات

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نهادی است در افغانستان که طبق قانون اساسی افغانستان اجرا و نظارت بر انتخابات‌ها در افغانستان را بر عهده دارد. رئیس این نهاد مطابق قانون اساسی از طرف رئیس جمهور افغانستان تعیین می‌شود.

دیدگاه و مأموریت کمیسیون مستقل انتخابات :

ماموريت

اداره و نظارت بر تمامی انتخابات ھای پيش بينی شده در قانون اساسی و مراجعه به آرای عمومی در کشور، ماموريت کميسيون مستقل انتخابات و صلاحيت ھای آن در ماده (۱۵۶) قانون اساسی تسجيل يافته است. به اساس ماده متذکره کميسيون مستقل انتخابات منحيث يگانه نھاد در زمينه اداره و نظارت بر انتخابات و ھمه پرسی ھا (ريفرندوم)، تلقی گرديده و بصورت مستقلانه عمل مينمايد. کميسيون با در نظر داشت قانون اساسی، مسئوليت برگزاری انتخابات آتی را داشته و ميتواند از ھر انتخابات در سطح کشور نظارت نمايد:

 1. انتخابات رياست جمھوری

 2. انتخابات ولسی جرگه

 3. انتخابات شوراھای ولايتی

 4. انتخابات شوراھای ولسوالی

 5. انتخابات شوراھای قريه

 6. انتخابات مجالس شاروالی

 7. انتخابات شاروال ھا

 8.  ھمه پرسی ھا (ريفرندوم)

ديدگاه

يک سازمان که طور دوامدار برای تحکيم و تعميم دموکراسی از طريق ايجاد فضای اعتماد، بلند بردن سطح مشارکت ملی و نھادينه شدن انتخابات منظم و معياری در کشور کار مينمايد.

ارزش ھا

رعايت قوانين، محرميت آرای مردم، برگزاری مسلکی و معتبر انتخابات.

اھداف استراتيژيک

 1. تقويت فضای اعتماد و جلب حمايت جوانب ذيدخل نسبت به روند انتخابات

 2. کاھش مصارف انتخابات از طريق رشد ظرفيت ھای مسلکی، ايجاد تاسيسات و مديريت بھتر منابع

 3. تثبيت کميسيون مستقل انتخابات منحيث يکی از بھترين نھاد ھا در سطح کشور

 4. برگزاری انتخابات مطابق به قانون

دارالانشاء

دارالانشاء بخش اجراییوی کمیسیون مستقل انتخابات میباشد، که مسئولیت تطبیق و اجرای عملیات انتخابات رامطابق چهارچوب تعیین شده، توسط کمیسیون مستقل انتخابات، بدوش دارد.

دارالانشاء توسط رئیس آن که ازجانب رئیس جمهور از میان شخصیت های متخصص و کاردان به اساس پيشنهاد کمیسیون مستقل انتخابات تعیین میگردد، اداره می شود.

اداره دارالانشاء متشکل از رئیس دارالانشاء و دو معاون(معاونیت اداری ومعاونیت عملیاتی) که مسئولیت اداره روزمره امور و ایجاد هماهنگی میان ریاست های مختلف را عهده دار میباشند، تشکیل گردیده است. با درنظرداشت پیچیده گی امورانتخابات، ایجاد ساختار و تشکیل در سطح ولایت ضروری پنداشته می شود.

دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، تمام فعالیت های مربوط به انتخابات را در دفتر مرکزی آن درکابل و ۳۴ دفتر ولایتی انتخابات در سطح ولایات، رهبری می نماید.

قوانین و فرامین :

 • قانون اساسی افغانستان

 • قانون انتخابات

 • قانون احزاب سياسی

 • قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون های انتخابات و شکایات

 • قانون اجتماعات، اعتصابات، و تظاهرات

 • فرمان رئیس جمهور اسلامی افغانستان در مورد اصول رفتار نیروهای امنیتی در روند انتخابات سال (۱۳۹۳)

 • فرمان رئیس جمهور اسلامی افغانستان در مورد اصول رفتار مقامات و کارکنان ادارات دولتی در روند انتخابات سال (۱۳۹۳)

 • فرمان رئیس جمهور اسلامی افغانستان در مورد عدم مداخله مقامات و کارکنان ادارات دولتی در روند دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ جوزای سال ۱۳۹۳

 • فرمان رئیس جمهور اسلامی افغانستان در مورد اصول رفتار نیروهای امنیتی در روند دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ جوزای سال ۱۳۹۳

http://www.iec.org.af/fa

دست آوردها

جوانان