جمعه , ۱ , قوس , ۱۳۹۸

شاروالی

شهرداری ها «مکلفیت بهترسازی شرایط زیست» برای شهروندان را دارند. بناً در تمامی کشورها، حکومت ها، عموم نهادها و هکذا مستقیماً شهروندان، شهرداری های شان را حمایت دایمی و گسترده نموده و عملاً همکار یکدیگراند و این پیوند باعث گردیده تا کلید حل مشکلات در تمامی عرصه های شهروندی گردد که عمران، پاکی و صفایی، سرسبزی و داشتن محیط پاک زیست شهرهای شان، ثبوت این مدعا بوده میتواند. قابل تذکر است که شهرداری ها اساس دموکراسی را تشکیل میدهند و ازین جهت دارای اهمیت بارز میباشند که با خیر و رفاه عامه ارتباط مستقیم دارند. و این یک اصل پذیرفته شده در اکثریت ممالک جهان است که مردم از شهرداری های شان نمی پرسند که چه کار میکنند، بلکه میگویند که شهرداری ها باید چه کاری را انجام بدهند. خوشبختانه درطی ادوار مختلف به خصوص بعد از اینکه حسب نیاز زمان مدیریت بلدیه کابل به ریاست ارتقا مییابد، اصولنامه بلدیه تدوین میگردد، واحدهای دومی (نواحی) بمنظور رسیدگی بهتر به حل مشکلات شهروندان ایجاد میگردد، انتخابات صورت میگیرد، انجمن شهرداری تاسیس و به فعالیت آغاز مینماید که اولین انتخابات شهرداری در سال ۱۳۲۷ صورت گرفته است و همینطور رفته رفته گاهی انتخابی، گاهی انتصابی با تشکیل های متفاوت گاه یک معاون و گاهی الی ۵ معاون شهرداری و در دوره های انتخابی بر علاوه معاونین، منشی انجمن نیز هم ردیف اجرای وظیفه مینمودند.

http://km.gov.af/fa

دست آوردها

جوانان