جمعه , ۱ , قوس , ۱۳۹۸

اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی

تاریخچه مختصر:

قــــــــــــــــــــبل از ایجــــــــــــــــــــاد و تاسیس اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافـــــــــــــــــی یــــــــــــا (Afghan Geodesy and Cartography Head Office (AGCHO کدام موسسه به خاطر پیشبرد امور سروی و نقشه برداری در کشور ما وجود نداشت البته تمام نقشه ها به شکل کروکی بدون اساسات جیودیزیکی که ماهیت نظامی داشت در مدیریت خریطه در چوکات وزارت دفاع تهیه و ترتیب میگردید، بعدها با گذشت زمان به منظور انکشاف پروژه های عام المنفعه ضرورت بیشتر به نقشه های مقیاس بزرگ احساس گردید. به این منظور مکتب توپوگرافی به سویه بکلوریای مسلکی برای اولین بار درسال (۱۳۳۴) هـ ش درکشور عرض وجود کرد که دراین صورت با فراغت اولین دوره فارغ التحصیلان مکتب مذکور اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی فعلی تحت نام موسسه کارتوگرافی به تاریخ ۲۱ میزان سال (۱۳۳۷) هـ ش بر حسب فیصله جلسه عالی شورای وزیران وقت در چوکات صدارت عظمی تاسیس گردید و به فعالیت آغاز نمود.

با تاسیس موسسه کارتوگرافی، امور توپوگرافی ساحات کوچک و بزرگ توسط تخته، سه پایه و سایترول به پیش برده میشد و از آن نقشه ها با مقیاس ۱۰۰۰۰/۱ الی۵۰۰۰۰۰/۱ ترتیب میشد و امور جیودیزی به خصوص لیول و ترانگو لیشن به طور درست و اساسی بعد از ایجاد موسسه کارتوگرافی آغاز گردید.

سروی کدستر:

سروی کدستر درسال ۱۳۴۲ هـ ش به حال یک پروژه انکشافی دولت با تاسیس مکتب مسلکی سروی کدستر در ولایت قندهار اساس گذاشته شد که با فراغت اولین دوره فارغ التحصیلان مکتب مذکور به سویه بکلوریا سروی کدستر تحت نام ریاست سروی کدستر در سال ۱۳۴۵ هـ ش رسماً در چوکات وزارت جلیله مالیه تاسیس و شروع به کار نمود و مدتی هم تحت اثر وزارت داخله فعالیت مینمود.

از آنجایی که رشته سروی کدستر یکی از شاخه های علم نقشه برداری بوده و برای اینکه از نقاط شبکات جیودیزی جهت تهیه و ترتیب نقشه های دقیق کدستری به داخل یک سیستم واحد دقت و صحت لازمه استفاده بعمل آمده باشد و از سامان آلات مدرن کارتوگرافی و فوتوگرامتری استفاده گردیده باشد، در سال ۱۳۵۲ هـ ش ریاست سروی کدستر با موسسه کارتوگرافی ملحق گردید و به نام ریاست کارتوگرافی و کدستر مسمی گردید.

ریاست کارتوگرافی و کدستر در سال ۱۳۵۸ هـ ش به نام ریاست عمومی جیودیزی و کارتوگرافی مسمی گردید و متعاقباً درسال ۱۳۵۹ هـ ش بشکل کاملتری به نام اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی مسمی گردید که درچوکات شورای وزیران وقت فعالیت میکرد.

دراین زمان ریاست جیودیزی در چوکات این اداره ایجاد و تاسیس گردید که شامل بخش های جیودیزی، فوتوگرامتری، کارتوگرافی و مطبعه بود. البته امورات فوتوگرامتری و طباعتی درسال ۱۳۴۵ هـ ش فعال گردید که درسال ۱۳۵۲ سایر امورات جیودیزی، فوتوگرامتری و کارتوگرافی به صورت اساسی به ستندردهای بین المللی آغاز به کار نموده است.

درسال ۱۳۵۲هـ ش مدیریت ریموت سن سنگ درچوکات مدیریت عمومی فوتوگرامتری ریاست کارتوگرافی و کدستر همان وقت تاسیس گردید که از طرف ایالات متحده امریکا کمک میگردید که نسبت بوجود آمدن یک سلسله تحولات سیاسی بعد از سال ۱۳۵۷ این کمک ها متوقف گردید.

اما از آنجایی که ارتباطات برنامه های ریموت سن سنگ ازطریق (UNDP-SCOD) با ریاست عمومی کارتوگرافی و کدستر وقت ادامه داشت به اثر شناخت بین المللی و ضرورت برای تکنالوژی مدرن علم ریموت سن سنگ درسال ۱۳۶۷ هـ ش در زمان پرواز مشترک کیهانی افغانستان و شوروی سابق مطرح شد و به نام انستیتوت علمی و تحقیقاتی خدمات کیهانی در چوکات اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی تاسیس گردید. با بوجود آمدن سیستم اصلاحات اداری درکشور در تشکیلات اداره عمومی و جیودیزی و کارتوگرافی یک سلسله تغییرات آمد که انستیتوت علمی تحقیقاتی خدمات کیهانی ازبین رفته و ریاست های جدید چون میتا دیتا و منابع بشری در تشکیل اداره افزودگردید.

http://www.agcho.gov.af/fa

دست آوردها

جوانان