د جمهور رییس خبرې

ترڅو چې په دې ټولنه کې یو «قوي دولت» رامنځته نه شي، سوله به تلپاتې نه وي. د قوي دولت معنی شخصي قدرت نه دی؛ د قوي دولت معنی د قانون حاکمیت دی، د اساسي قانون تطبیقول دي او د هر افغان مساوات له بل افغان سره تامینول دي.

د خبرې ادامه

د ارګ تاریخچه

کابل ښار پخوا شپږ دروازې لرلې، ځینې هغه دیوالونه چې اوس هم د کابل دغرونو پر سرونو ښکاري، لاندې را ښکته شوې وو او دغه دیوالونه ترکابل ښار را چاپیر شوي وو. دیادولو وړ ده چې د کابل پر پخوانیو دیوالونو سربیره هغه دیوال چې د احمدشاه بابا په امر جوړ …

ادامه

د ملي امنیت عمومي ریاست

د ملي امنیت عمومي ریاست د ملي ګټو، د ثبات او امنیت ټینګښت، له قوانینو ساتنه، ځمکنۍ بشپړتیا او د هېواد د خپلواکۍ په برخه کې دنده ترسره کوي. د ملي امنیت عمومي ریاست نوم ورکي سرتېري، په زړورتیا او مېړانه له هېواد، خلکو، ملي نوامیسو او ملي ګټو، په ټوله وړتیا دفاع او ساتنه کوي.

د ملي امنیت عمومي ریاست ویبپاڼه

د ملي امنیت عمومي ریاست فیسبوک

د ملي امنیت عمومي ریاست ټویټر