د جمهور رییس خبرې

له هغه ځایه چې د پنځم موج اساسي هدف پر ازادیو هر اړخیز بریدونه او د خلکو او دولت ترمنځ د ټولنیز قرارداد له منځه وړل دي، چې له ملي او بین المللي دولتي نظامونو څخه جوړ شوی دی، نو ددې موج له منځه وړو او پرې د بریالي کېدو لپاره په ټولو برخو کې د دولتي نظام په حرکت راوستل، ځانګړی اهمیت او حیاتي ارزښت لري.

د خبرې ادامه

د ارګ تاریخچه

کابل ښار پخوا شپږ دروازې لرلې، ځینې هغه دیوالونه چې اوس هم د کابل دغرونو پر سرونو ښکاري، لاندې را ښکته شوې وو او دغه دیوالونه ترکابل ښار را چاپیر شوي وو. دیادولو وړ ده چې د کابل پر پخوانیو دیوالونو سربیره هغه دیوال چې د احمدشاه بابا په امر جوړ …

ادامه

د قراردادونو عملي کولو د څارنې ریاست

د قراردادونو پر تطبیق د څارنې ریاست د تداراکاتو ملي ادارې په چوکاټ کې فعالیت کوي.

ددې ریاست د جوړېدو هدف د تدارکاتو ملي ادارې له لوري د لاسلیک شویو قراردادونو تطبیق لپاره د اغېزناکو میکانیزمونو بنسټیزه کول، کار وړ او علمي څارنې ترسره کول دي. پر دې د ډاډ ترلاسه کول، چې لاسلیک شوي قراردادونه د کاري طرزالعملونو او د قراردادونو د موادو په اساس په منظم او ځواب ویونکي ډول تطبیق کېږي کنه او همداراز په اغېزناک او بنسټیز ډول د تدارکاتي معلوماتو مدیریت کول، چې وکولای شي د منظمو او سیستماتیکو معلوماتو په ارائه کولو سره د تدارکاتو د پرېکړو پروسه لا ښه کړي، دا ددې ریاست نور اهداف بلل کېږي.

د قراردادونو پر تطبیق د څارنې ریاست موجوده تدارکاتي طرزالعملونه، تدارکاتو قانون او اړوند نور اسناد مطالعه، څېړي، ارزونه یې کوي او د تدارکاتو پروسې فلوچارټونه د قوانینو، لوایحو، طرزالعملونو او د قراردادونو د تدارکاتو اړوندې لارښونې، برابروي.