د جمهور رییس خبرې

ترڅو چې په دې ټولنه کې یو «قوي دولت» رامنځته نه شي، سوله به تلپاتې نه وي. د قوي دولت معنی شخصي قدرت نه دی؛ د قوي دولت معنی د قانون حاکمیت دی، د اساسي قانون تطبیقول دي او د هر افغان مساوات له بل افغان سره تامینول دي.

د خبرې ادامه

د ارګ تاریخچه

کابل ښار پخوا شپږ دروازې لرلې، ځینې هغه دیوالونه چې اوس هم د کابل دغرونو پر سرونو ښکاري، لاندې را ښکته شوې وو او دغه دیوالونه ترکابل ښار را چاپیر شوي وو. دیادولو وړ ده چې د کابل پر پخوانیو دیوالونو سربیره هغه دیوال چې د احمدشاه بابا په امر جوړ …

ادامه

د تدارکاتو د پالېسۍ ریاست

د تدارکاتو ملي ادارې له ریاستونو یو یې د تدارکاتو پالیسۍ ریاست دی، چې د پالیسو د انکشاف، طرزالعملونو او د عامه تدارکاتو د معیاري اسنادو، همداراز  له نورو تدارکاتي بنسټونو سره د هغوی د مؤثر تطبیق په برخه فعالیت کوي، څو د تدارکاتو دولتي سیستم انکشاف ومومي او د هېواد د اقتصادي سیستم د ملاتړ لپاره مناسب، جامع او مطلوب سیستم رامنځته شي او د تدارکاتو په برخه کې تدارکاتي ادارې په مسلکي بنسټونو بدلې شي.

په دې اساس ددې ریاست ماموریت، د تدارکاتي او اقتصادي پالیسو طرح او انکشاف، د تدارکاتي پلانونو انسجام او د عامه تدارکاتو قانون د تعریف په اساس د تدارکاتو ملي ادارې اهدافو او ستراتیژیو په برخه کې د تدارکاتي واحدونو د ظرفیت لوړول، دي.