د جمهور رییس خبرې

ابهامونه لرې شوي، زموږ د ځواکونو وړتیا نړۍ ته ثابته شوې، په هغوی زموږ د خلکو باور قوي شوی، د جګړې وضعیت زموږ د امنیتي ځواکونو په ګټه د تغیر په حال کې دی او دا ټول زموږ د هېواد د دفاعي او امنیتي ځواکونو د قربانیو او اتلولیو پایله ده.

د خبرې ادامه

د ارګ تاریخچه

کابل ښار پخوا شپږ دروازې لرلې، ځینې هغه دیوالونه چې اوس هم د کابل دغرونو پر سرونو ښکاري، لاندې را ښکته شوې وو او دغه دیوالونه ترکابل ښار را چاپیر شوي وو. دیادولو وړ ده چې د کابل پر پخوانیو دیوالونو سربیره هغه دیوال چې د احمدشاه بابا په امر جوړ …

ادامه

د دولت د تشکیلاتو او کدري چارو ریاست

د دولت د تشکیلاتو او کدري چارو ریاست د جمهوري ریاست د چارو د ادارې لوی ریاست د څارنې، ارزونې او پلټنې معاونیت په چوکاټ کې فعالیت لري. دغه ریاست د تشکیلاتو مسایل او د عالي رتبه دولتي کارکوونکو ذاتي چارې او کادري بستونه څېړي او کاري مراحل یې بشپړوي.

همداراز  د جمهوري ریاست عالي مقام د منظورۍ په اساس د دولتي بنسټونو لکه وزارتونو، ادارو، ښاروالیو او دولتي تصدیو غوښتنې په ځانګړي ډول د تشکیلاتو او جوړښتونو په برخه کې، څېړي او کاري مراحل یې بشپړوي.

دغه ریاست همداراز د جمهور رئیس عالي مقام د لارښوونو په عملي کولو کې په ځانګړي ډول د ادارو جوړول، د دولتي مقاماتو په توګه د افرادو او اشخاصو ګمارل، د تشکیلاتو ارزول او په وزارتونو او ادارو کې د ذاتي او کادري چارو پرمخ وړو کې د اسانچاري رول لوبوي.