د جمهور رییس خبرې

ترڅو چې په دې ټولنه کې یو «قوي دولت» رامنځته نه شي، سوله به تلپاتې نه وي. د قوي دولت معنی شخصي قدرت نه دی؛ د قوي دولت معنی د قانون حاکمیت دی، د اساسي قانون تطبیقول دي او د هر افغان مساوات له بل افغان سره تامینول دي.

د خبرې ادامه

د ارګ تاریخچه

کابل ښار پخوا شپږ دروازې لرلې، ځینې هغه دیوالونه چې اوس هم د کابل دغرونو پر سرونو ښکاري، لاندې را ښکته شوې وو او دغه دیوالونه ترکابل ښار را چاپیر شوي وو. دیادولو وړ ده چې د کابل پر پخوانیو دیوالونو سربیره هغه دیوال چې د احمدشاه بابا په امر جوړ …

ادامه

د څارنې، ارزونې او پلټنې معاونیت

شالید

د څارنې، ارزونې او پلټنې معاونیت د جمهوري ریاست د چارو د ادارې لوی ریاست د تشکیل په چوکاټ کې فعالیت کوي. ددې عمومي ریاست ستراتیژیک اهداف، د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د پالیسیو د عملي کولو لپاره، د راپور اخستنې او راپور ورکونې د سیستم انکشاف او غوره کولو په منظور، د دولت په کچه د څارنې او ارزونې سیستم انکشاف، د تشکیلاتي مسایلو د کاري مرحلو بشپړولو لپاره د جمهوري ریاست عالي مقام د پرېکړو په پروسه کې اسانچاري، د دولتي بنسټونو ذاتي او کادري چارې، د مالي او اداري مقرراتو او قوانینو رعایت،  له عامه شتمنیو ساتنه، خپلواکه مشوره او ډاډ ورکونه،  د داخلي کنټرول سیستم له لارې بې پرې او هدفمنده ارزونه، احتمالي خطرونه او اداري حاکمیت او تر هر څه ژر د د غو سیستمونو د ښه کېدو او تقویت لپاره د وړاندیزونو ارایه کولو په برخه کې فعالیت کوي.

 د څارنې، ارزونې او پلټنې معاونیت درې ریاستونه (د څارنې او ارزونې ریاست، د دولتي کادرونو چارو او تشکیلاتو ریاست او د پلټنې او څېړنې ریاست) لري.

ددې معاونیت هدف، د تجاربو د خپرولو له لارې د څارنې او ارزونې سیستم انکشاف او ښه کول، د وزارتونو او خپلواکو ادارو د پلانونو عملي کولو د څرنګوالي څارنه او د هغه ارزول، د عملي څارنې له لارې د وزارتونو او ادارو د ترسره کړیو کارونو تصدیق او تائید، په مالي او اداري چارو کې د قانون او مقرراتو د حاکمیت تامین، د څېړنو له لارې د عامه شتمنیو ساتنه، د څېړنې له لارې د خپلو فعالیتونو تحقق، د غوره او ګټورې حکومتوالۍ د تامین لپاره، د حکومتوالۍ په ټوله کچه یا په سیمه ییزه او ملي کچه د څارنې او ارزونې لپاره د تدوین شویو میکانیزمونو جوړول، د فساد پر ضد مبارزې لپاره د جمهوري ریاست د چارو د ادارې لوی ریاست په مالي او حسابي چارو کې د شفافیت اصل تامینولو برخه کې، فعالیت کوي.

لید‌لوری

د څارنې، ارزونې او پلټنې معاونیت لیدلوری  د جمهوري ریاست د چارو د ادارې لوی ریاست د حکومتوالۍ، مالي او اداري چارو سره د مطابقت په اساس، له نافذه قوانینو او مقرراتو، د دولت په کچه د معیاري څارنې او ارزونې د سرتاسرسي او اغېزناک سیستم جوړول او دودول، له ستراتیژیکو او عملیاتي پلانونو سره په ورته والي د وزارتونو او ادارو د فعالیتونو پلي کول، د اغېزناکې، معیاري او منظمې داخلي پلټنې ترسره کول، چې وکولای شي د داخلي سیستم د کنټرول لپاره د ارزونې او څېړنې له لارې یوه اداره له احتمالي خطرونو خوندي کړي او اهدافو ته د رسېدو لپاره له اداري حاکمیت سره مرسته وکړي، فعالیت کوي.