د جمهور رییس خبرې

ابهامونه لرې شوي، زموږ د ځواکونو وړتیا نړۍ ته ثابته شوې، په هغوی زموږ د خلکو باور قوي شوی، د جګړې وضعیت زموږ د امنیتي ځواکونو په ګټه د تغیر په حال کې دی او دا ټول زموږ د هېواد د دفاعي او امنیتي ځواکونو د قربانیو او اتلولیو پایله ده.

د خبرې ادامه

د ارګ تاریخچه

کابل ښار پخوا شپږ دروازې لرلې، ځینې هغه دیوالونه چې اوس هم د کابل دغرونو پر سرونو ښکاري، لاندې را ښکته شوې وو او دغه دیوالونه ترکابل ښار را چاپیر شوي وو. دیادولو وړ ده چې د کابل پر پخوانیو دیوالونو سربیره هغه دیوال چې د احمدشاه بابا په امر جوړ …

ادامه

د مدني ټولنې د چارو ریاست

د جمهوري ریاست د چارو ادارې د مدني ټولنو چارو ریاست له مدني بنسټونو سره د اړیکو د تامین او همغږۍ مدیریت په هدف  له مدني بنسټونو سره د حکومت د اړیکو ښه والي لپاره جوړ شوی دی.

د دولت او مدني ټولنو ترمنځ د اړیکو غښتلتیا او د بحثونو  فضا جوړول، د مدني ټولنو او دولت ترمنځ د همکاریو زمینه برابرول، د ګډو پرنسیپونو په اساس د ډیموکراسۍ او ښاروندۍ فرهنګ غښتلتیا، ددې ریاست مهمې دندې دي.

د مدني ټولنو د چارو ریاست د وړاندیزونو راپورونه او د مدني ټولنو غوښتنې هم د جمهوري ریاست عالي مقام ته برابروي.