د جمهور رییس خبرې

له هغه ځایه چې د پنځم موج اساسي هدف پر ازادیو هر اړخیز بریدونه او د خلکو او دولت ترمنځ د ټولنیز قرارداد له منځه وړل دي، چې له ملي او بین المللي دولتي نظامونو څخه جوړ شوی دی، نو ددې موج له منځه وړو او پرې د بریالي کېدو لپاره په ټولو برخو کې د دولتي نظام په حرکت راوستل، ځانګړی اهمیت او حیاتي ارزښت لري.

د خبرې ادامه

د ارګ تاریخچه

کابل ښار پخوا شپږ دروازې لرلې، ځینې هغه دیوالونه چې اوس هم د کابل دغرونو پر سرونو ښکاري، لاندې را ښکته شوې وو او دغه دیوالونه ترکابل ښار را چاپیر شوي وو. دیادولو وړ ده چې د کابل پر پخوانیو دیوالونو سربیره هغه دیوال چې د احمدشاه بابا په امر جوړ …

ادامه

د مدني ټولنې د چارو ریاست

د جمهوري ریاست د چارو ادارې د مدني ټولنو چارو ریاست له مدني بنسټونو سره د اړیکو د تامین او همغږۍ مدیریت په هدف  له مدني بنسټونو سره د حکومت د اړیکو ښه والي لپاره جوړ شوی دی.

د دولت او مدني ټولنو ترمنځ د اړیکو غښتلتیا او د بحثونو  فضا جوړول، د مدني ټولنو او دولت ترمنځ د همکاریو زمینه برابرول، د ګډو پرنسیپونو په اساس د ډیموکراسۍ او ښاروندۍ فرهنګ غښتلتیا، ددې ریاست مهمې دندې دي.

د مدني ټولنو د چارو ریاست د وړاندیزونو راپورونه او د مدني ټولنو غوښتنې هم د جمهوري ریاست عالي مقام ته برابروي.