د جمهور رییس خبرې

له هغه ځایه چې د پنځم موج اساسي هدف پر ازادیو هر اړخیز بریدونه او د خلکو او دولت ترمنځ د ټولنیز قرارداد له منځه وړل دي، چې له ملي او بین المللي دولتي نظامونو څخه جوړ شوی دی، نو ددې موج له منځه وړو او پرې د بریالي کېدو لپاره په ټولو برخو کې د دولتي نظام په حرکت راوستل، ځانګړی اهمیت او حیاتي ارزښت لري.

د خبرې ادامه

د ارګ تاریخچه

کابل ښار پخوا شپږ دروازې لرلې، ځینې هغه دیوالونه چې اوس هم د کابل دغرونو پر سرونو ښکاري، لاندې را ښکته شوې وو او دغه دیوالونه ترکابل ښار را چاپیر شوي وو. دیادولو وړ ده چې د کابل پر پخوانیو دیوالونو سربیره هغه دیوال چې د احمدشاه بابا په امر جوړ …

ادامه

د مشاورینو د چارو د انسجام ریاست

د مشاورینو د چارو د انسجام ریاستد دولتي چارو د انسجام معاونیت په تشکیل کې ځای لري او د سلاکارانو او کمېسیونونو په چارو کې د غوره انسجام لپاره فعالیت کوي.

 دغه ریاست د سلاکارانو د اوه ګونو کمېټونو له لوري د سلاکارانو کاري پروګرامونه تنظیموي او وړاندیز شوې طرحې د دغې کمېټې له خوا د جمهوري ریاست عالي مقام ته د وړاندې کولو په موخه، څېړل کېږي. همداراز د جمهوري ریاست عالي مقام له لوري د مؤظف شویو حقیقت موندونکو کمېسیونو راپورونه، ددې ریاست له خوا څېړل کېږي.  دغه ریاست د عالي مقام سلاکارانو د دفترونو چارې هم مدیریت او تنظیم کوي.