د جمهور رییس خبرې

له هغه ځایه چې د پنځم موج اساسي هدف پر ازادیو هر اړخیز بریدونه او د خلکو او دولت ترمنځ د ټولنیز قرارداد له منځه وړل دي، چې له ملي او بین المللي دولتي نظامونو څخه جوړ شوی دی، نو ددې موج له منځه وړو او پرې د بریالي کېدو لپاره په ټولو برخو کې د دولتي نظام په حرکت راوستل، ځانګړی اهمیت او حیاتي ارزښت لري.

د خبرې ادامه

د ارګ تاریخچه

کابل ښار پخوا شپږ دروازې لرلې، ځینې هغه دیوالونه چې اوس هم د کابل دغرونو پر سرونو ښکاري، لاندې را ښکته شوې وو او دغه دیوالونه ترکابل ښار را چاپیر شوي وو. دیادولو وړ ده چې د کابل پر پخوانیو دیوالونو سربیره هغه دیوال چې د احمدشاه بابا په امر جوړ …

ادامه

د حقوقي، تقنیني او قضایي چارو ریاست

د حقوقي، تقنیني او قضایي چارو ریاست د دولت د چارو انسجام معاونیت په تشکیلاتي چوکاټ کې د قانونیت او مؤثریت د تامین په هدف د قانون عملي کولو، عدلي او قضایي، احکامو او فرمانونو د تنظیم په چارو کې د جمهوري ریاست عالي مقام د پرېکړو پروسه مخ ته وړي.

دغه ریاست په اړوندو برخو کې د دولتي اورګانونو اسناد او وړاندیزونه تحلیلوي، پېژندنه یې کوي او اړونده احکام او فرمانونه ترتیبوي.

د قانون حاکمیت او له اداري فساد سره د مبارزې عالي شورا غونډو تنظیم او د کابینې د قوانینو او عدلي کمېټو چارې هم د همدې ریاست له لوري ترسره کېږي.