د جمهور رییس خبرې

ترڅو چې په دې ټولنه کې یو «قوي دولت» رامنځته نه شي، سوله به تلپاتې نه وي. د قوي دولت معنی شخصي قدرت نه دی؛ د قوي دولت معنی د قانون حاکمیت دی، د اساسي قانون تطبیقول دي او د هر افغان مساوات له بل افغان سره تامینول دي.

د خبرې ادامه

د ارګ تاریخچه

کابل ښار پخوا شپږ دروازې لرلې، ځینې هغه دیوالونه چې اوس هم د کابل دغرونو پر سرونو ښکاري، لاندې را ښکته شوې وو او دغه دیوالونه ترکابل ښار را چاپیر شوي وو. دیادولو وړ ده چې د کابل پر پخوانیو دیوالونو سربیره هغه دیوال چې د احمدشاه بابا په امر جوړ …

ادامه

د دولت د انسجام د چارو معاونیت

شالید

د دولت د چارو د انسجام معاونیت د جمهوري ریاست د چارو د ادارې لوی ریاست د تشکیل په چوکاټ کې د دولتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کولو او تداوم لپاره جوړ شوی دی. دغه معاونیت له اړوندو نړیوالو مراجعو سره د حکومتي بنسټونو  د اغېزناکو او فعالو اړیکو او د قانون پلي کولو لپاره د دولتي بنسټونو ترمنځ همغږي، عدلي او قضایي چارې، د مرکزي او سیمه ییزو ارګانونو ترمنځ همغږي، د هېواد د امنیتي او دفاعي څانګو د اداري ستونزو حل، د کابینې د غونډو جوړولو لپاره زمینه برابرول، د کابینې د پرېکړو او مصوبو څارنه،  د حکومتي کارکوونکو د رسمي سفرونو د فعال سیستم تنظیم، چې د کابینې د چارو ریاستونه یې پهسرکې ځای لري. حقوقي چارې، تقنیني او قضایي چارې، د کابینې چارو د انسجام ریاستونو، دفاع او امنیت او د سلاکارانو او کمېسیونونو د چارو انسجام او د محلي او نړیوالو ارګانونو د اړیکو  انسجام، چارې پر مخ وړي.

 لید‌لوری

تر هر څه غوره او په ښه ډول د کابینې د ټولو پرېکړو او کاري پروسو د ښه کېدو لپاره په مختلفو سکتورونو کې د دولتي بنسټونو فعالیتونه، د وزارتونو ترمنځ د ټولیزو پالیسو د تدوین لپاره د اغېزناکې همغږۍ جوړول، قانون پلي کول، د مرکزي او سیمه ییزو بنسټونو او د حکومتوالۍ په مختلفو برخو کې د اغېزناکو اړیکو جوړول.