د جمهور رییس خبرې

د بې‌ګناه کسانو تر وژلو وروسته هېڅ ګناه هومره درنه نه ده لکه د الله (ج) عبادت کوونکو کې د وېرې خورول او دا چې له هغوی د دیني فرایضو د ترسره کولو هوډ، امنیت او ارامي سلب شي، هغوی چې په اسلامي ټولنه کې د مسلمانانو د دیني مراسمو ترسره کېدو خنډ ګرځي، له دین او ایماندارۍ سره خپله دښمني ښکاره کوي او له الله (ج) او د هغه له پیغمبر …

د خبرې ادامه

د ارګ تاریخچه

کابل ښار پخوا شپږ دروازې لرلې، ځینې هغه دیوالونه چې اوس هم د کابل دغرونو پر سرونو ښکاري، لاندې را ښکته شوې وو او دغه دیوالونه ترکابل ښار را چاپیر شوي وو. دیادولو وړ ده چې د کابل پر پخوانیو دیوالونو سربیره هغه دیوال چې د احمدشاه بابا په امر جوړ …

ادامه

د حفظ او مراقبت ریاست

د حفظ او مراقبت ریاست د جمهوري ریاست د چارو ادارې د تعمیراتو، مدیریت، نظارت او د ساختمانونو اړوند د ساتنې او څارنې کنټرول، د ساختمانونو انجینري خدمات، رغونه او بیارغونه او د جمهوري ریاست د چارو ادارې اړوند د کورنیو او بهرنیو سیمو شنه کول او پاکولو مسوولیت پر غاړه لري.
همداراز د اوبو رسولو سیستم فعال ساتل او رغونه، برېښنا، مرکز ګرمي، نجارۍ چارې، رنګول او د ساختمانونو ټوله پاک کاري، د ارګ په داخل او د جمهوري ریاست د چارو ادارې د لوی ریاست اړوندو ساحو کې د ساختماني پروژو د عملي کولو د څرنګوالي ارزونه، ددې ریاست عمده مسوولیتونه دي.
د برېښنا رسونې، اوبو رسونې، کانالیزاسیون، هوا کشۍ او د ودانیو سړولو او ګرمولو سیستم لپاره د ساختماني موادو او تجهیزاتو برابرول، هغه نورې دندې دي، چې د جمهوري ریاست د چارو ادارې لوی ریاست د ساتنې او څارنې ریاست یې پر غاړه لري.