د جمهور رییس خبرې

له هغه ځایه چې د پنځم موج اساسي هدف پر ازادیو هر اړخیز بریدونه او د خلکو او دولت ترمنځ د ټولنیز قرارداد له منځه وړل دي، چې له ملي او بین المللي دولتي نظامونو څخه جوړ شوی دی، نو ددې موج له منځه وړو او پرې د بریالي کېدو لپاره په ټولو برخو کې د دولتي نظام په حرکت راوستل، ځانګړی اهمیت او حیاتي ارزښت لري.

د خبرې ادامه

د ارګ تاریخچه

کابل ښار پخوا شپږ دروازې لرلې، ځینې هغه دیوالونه چې اوس هم د کابل دغرونو پر سرونو ښکاري، لاندې را ښکته شوې وو او دغه دیوالونه ترکابل ښار را چاپیر شوي وو. دیادولو وړ ده چې د کابل پر پخوانیو دیوالونو سربیره هغه دیوال چې د احمدشاه بابا په امر جوړ …

ادامه

مالي ریاست

مالي او بودجې ریاست، د چارو د ادارې لوی ریاست اړوندو ادارو، د جمهوري ریاست مرستیالانو، سلاکارانو او د مسلح قواوو د اعلی سر قوماندانۍ ریاست ارکان، د جګپوړو دولتي چارواکو د ساتنې او امنیت ریاست ، په اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ کې د جمهور رئیس ځانګړي استازي او د هېواد د لومړۍ مېرمنې دفتر، ټول مالي خدمات ترسره کوي.

ددې ریاست اساسي دندې په لاندې ډول دي:

·         د عادي او انکشافي بودجې چارو پرمخ وړل

·         له بودجې دفاع

·         د تخصیصاتو وصول

·         د هرې ربعې او د مالي کال د قطعیې راپورونه جوړول 

·          د نغدي او مصرفي حوالو اجراء کول

·          د ادارې خزانې ته د پیسو انتقال

·          پر وخت د معاشونو، امتیازاتو او سفرونو خرچ ورکول  

·         د باقیاتو وصول او د دولت د عوایدو خزانې ته یې سپارل