د جمهور رییس خبرې

له هغه ځایه چې د پنځم موج اساسي هدف پر ازادیو هر اړخیز بریدونه او د خلکو او دولت ترمنځ د ټولنیز قرارداد له منځه وړل دي، چې له ملي او بین المللي دولتي نظامونو څخه جوړ شوی دی، نو ددې موج له منځه وړو او پرې د بریالي کېدو لپاره په ټولو برخو کې د دولتي نظام په حرکت راوستل، ځانګړی اهمیت او حیاتي ارزښت لري.

د خبرې ادامه

د ارګ تاریخچه

کابل ښار پخوا شپږ دروازې لرلې، ځینې هغه دیوالونه چې اوس هم د کابل دغرونو پر سرونو ښکاري، لاندې را ښکته شوې وو او دغه دیوالونه ترکابل ښار را چاپیر شوي وو. دیادولو وړ ده چې د کابل پر پخوانیو دیوالونو سربیره هغه دیوال چې د احمدشاه بابا په امر جوړ …

ادامه

د بشري منابعو ریاست

د بشري منابعو ریاست د جمهوري ریاست د چارو د ادارې لوی ریاست تر چتر لاندې ددې ادارې د اهدافو او د افغانستان اسلامي جمهوري د پالیسیو عملي کولو یوه کلیدي څانګه ده، چې د پرمختیا او سازماني تشکیلاتو سیتسم د تنظیم، د اړتیا وړ مسلکي او متخصصې بشري قوې پېژندل او ګمارل، د کاري ظرفیتونو لوړول، د حقونو او امتیازاتو اجراء کول، د حاضرۍ سیستم تنظیم، د کاري مصئوونیت او روغتیا تأمین، شکایتونو ته رسیده ګي او د ملکي خدماتو په برخه کې د هېواد د نافذه قوانینو په اساس د جمهوري ریاست د چارو د ادارې لوی ریاست د ټولو کارکوونکو د ذاتي چارو اجرا کولو په برخه کې فعالیت لري.