لست آلبوم ها


سفر رئیس جمهور به کشور هندوستان-1395,09,13


سفر رئیس جمهور به امارات متحده عربی-1395,09,12


سفر رئیس جمهور به کشور ترکمنستان-07,09,1395


اشتراک رئیس جمهور در کنفرانس بروکسل-12,07,1395


افتتاح قصر ستوری-01, 06, 1395


دیدار رییس جمهوری با سران و نماینده گان مهاجرین افغان مقیم در پاکستان-11, 06, 1395


اشتراک رییس جمهور در مراسم عید قربان-22, 06 1395


سفر رییس جمهور به کشور هندوستان- 30،05،1395


افتتاح میدان هوایی و سرک میدان شهر ولایت بامیان-08,06,1395


دیدار رییس جمهور از حوزه نهم امنیتی شهر کابل-05,07,1395