سخن رئیس‌ جمهور

تا زمانی که یک دولت قوی در جامعه به وجود نیاید، شاهد صلح پایدار نخواهیم بود. دولت قوی به معنی داشتن قدرت شخصی نیست؛ بلکه به معنی حاکمیت قانون، تطبیق قانون اساسی و تأمین مساوات هر افغان با افغان دیگر است.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

معاونیت امور تنظیم و اداره ریاست‌ها و ادارات مستقل بودجوی

معاونیت امور اداره و تنظیم ریاست‌ها و ادارات مستقل بودجوی مؤظف می‌باشد که با استفاده از سیستم‌های جدید و میکانیزم خدماتی که ایجاد نموده، تمام فعالیت‌های نهادهای مستقل بودجوی جمهوری اسلامی افغانستان را انسجام بخشیده و گزارش‌دهی دقیق نماید، اولویت‌های ادارات و نحوه ارائه خدمات عامه را نظارت و ارزیابی نماید، همچنین هدایات را با رؤسای ادارات مذکور در جریان گذاشته، از توسعه و مدیریت اصولی ریاست‌ها و ادارات اطمینان حاصل نماید.
به صورت عادی، معاون ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا در امور اداره و تنظیم ریاست‌ها و ادارات مستقل بودجوی در رأس معاونیت متذکره، گزارشات ماهوار، ربع‌وار و سالانه را که نشان‌دهنده فعالیت‌ها و پیشرفت‌های نهادهای مستقل بودجوی می‌باشد، به مقام عالی ریاست جمهوری ارائه می‌نماید و کارایی ادارات را جهت تصمیم‌گیری‌های بعدی به مقام عالی پیشکش و هدایات ایشان را در این ادارات عملی می‌نماید.