سخن رئیس‌ جمهور

هیچ گناهی پس از قتل بی‌گناهان، سنگین‌تر از این نیست که ترس متوجه عبادت‌کنندگان الهی شود و امنیت و آرامش لازم برای کمر بستن به فرایض دینی را از آنان سلب کند، کسانی که مانع برگزاری مراسم عبادی مسلمانان در جامعه اسلامی می‌شوند، دشمنی آشکار خود را با دین و ایمانداری نشان داده و به جنگ خدا و پیامبرش می‌روند.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

ریاست حقوق و حل منازعات تدارکاتی

ریاست حقوق و حل منازعات تدارکات

به اساس فرمان تقنینی رییس جمهوری اسلامی افغانستان، اداره تدارکات ملی به منظور انجام اصلاحات بنیادی در سیستم تدارکاتی کشور و تقویت اعتماد مردم نسبت به پروسه های تدارکاتی، تطبیق اصل شفافیت و صرفه جویی در قرارداد ها و ارائه پالیسی های بهتر و کارآمد، مطابق ضروریات ادارات انتفاعی که منجر به رشد اقتصادی و مصرف وجوه عامه به شکل موثر و شفاف گردد، در تشکیل ریاست عمومی اداره امور ایجاد شده است. یکی از ریاست های اداره تدارکات ملی، ریاست حقوق و حل منازعات تدارکات می باشد که در راستای بررسی شرایط قراردادها و رسیده گی به اعتراضات، تدوین اسناد تقنینی تدارکاتی، ارائه مشوره های حقوقی پیرامون تدارکات عامه، مطابق به دیدگاه اداره تدارکات ملی فعالیت می نماید.
    

وظایف اساسی:

o    پیشبرد امور حقوقی اداره تدارکات ملی؛ 

o    ایجاد سیستم حل منازعات و رسیدگی به اعتراضات؛ 

o    ارجاع موضوعات حقوقی تدارکاتی خارج از محدوده صلاحیت به مراجع عدلی و قضائی؛

o    تهیه، ترتیب، تدوین و تعدیل قانون تدارکات، مقرره ها و طرزالعمل ها لازم جهت بهبود روند تدارکات؛

o    همکاری در راستای رسیدگی به اعتراضات داوطلبان مطابق قانون و طرزالعمل تدارکات؛

o    بررسی قراردادهای منعقده تدارکات و حل منازعات پیش آمده؛

o    ارائه مشوره های حقوقی لازم برای نهادهای تدارکات، ادارات و سکتور خصوصی؛

o    بررسی موارد تخلف از قانون تدارکات جهت ارجاع به مراجع عدلی و قضایی طبق مواد قانون تدارکات عامه
    

تشکیل ریاست حقوق و حل منازعات تدارکات: 

o    آمریت بررسی حقوقی قراردادها

o    آمریت حل منازعات تدارکاتی

وظایف بخش های مربوط ریاست حقوق و حل منازعات تدارکاتی:

آمریت بررسی حقوقی قراردادها:

o    ترتیب و تدوین  و تعدیل قانون تدارکات، مقرره ها، طرزالعمل ها و سایر اسناد حقوقی تدارکات؛

o    بررسی ابعاد حقوقی، اسناد معیاری قرارداد ها و تدارکات و گنجانید موضوعات مورد ضرورت ؛  

o    ارائه مشوره های حقوقی لازم به ادارات، نهادهای تدارکاتی و سکتور خصوصی؛ 

o    همکاری در حل منازعات پیش آمده بین طرفین قرارداد تدارکات عامه؛  

o    بررسی حقوقی اسناد های معیاری اداره تدارکات ملی؛

آمریت حل منازعات تدارکاتی:

o    همکاری در راستای رسیدگی به اعتراضات داوطلبان مطابق احکام قانون و طرزالعمل مربوطه؛ 

o    همکاری در حل منازعات بین طرفین قرارداد در صورت لزوم؛   

o    طرح و ساختن سیستم حل منازعات و رسیدگی به اعتراضات داوطلبان؛ 

o    ارجاع موضوعات حقوقی تدارکاتی خارج از محدوده صلاحیت به مراجع عدلی و قضائی؛ 

o    بررسی سیستم های قبول شده بین المللی حل منازعات و فراهم کردن زمینه برای عملی ساختن  آن در افغانستان؛