سخن رئیس‌ جمهور

تا زمانی که یک دولت قوی در جامعه به وجود نیاید، شاهد صلح پایدار نخواهیم بود. دولت قوی به معنی داشتن قدرت شخصی نیست؛ بلکه به معنی حاکمیت قانون، تطبیق قانون اساسی و تأمین مساوات هر افغان با افغان دیگر است.

ادامه سخن

تاریخچه ارگ

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده است. در گذشته حصاری آن را در بر می گرفت … ادامه مطلب

ریاست حقوق و حل منازعات تدارکاتی

ریاست حقوق و حل منازعات تدارکات

به اساس فرمان تقنینی رییس جمهوری اسلامی افغانستان، اداره تدارکات ملی به منظور انجام اصلاحات بنیادی در سیستم تدارکاتی کشور و تقویت اعتماد مردم نسبت به پروسه های تدارکاتی، تطبیق اصل شفافیت و صرفه جویی در قرارداد ها و ارائه پالیسی های بهتر و کارآمد، مطابق ضروریات ادارات انتفاعی که منجر به رشد اقتصادی و مصرف وجوه عامه به شکل موثر و شفاف گردد، در تشکیل ریاست عمومی اداره امور ایجاد شده است. یکی از ریاست های اداره تدارکات ملی، ریاست حقوق و حل منازعات تدارکات می باشد که در راستای بررسی شرایط قراردادها و رسیده گی به اعتراضات، تدوین اسناد تقنینی تدارکاتی، ارائه مشوره های حقوقی پیرامون تدارکات عامه، مطابق به دیدگاه اداره تدارکات ملی فعالیت می نماید.
    

وظایف اساسی:

o    پیشبرد امور حقوقی اداره تدارکات ملی؛ 

o    ایجاد سیستم حل منازعات و رسیدگی به اعتراضات؛ 

o    ارجاع موضوعات حقوقی تدارکاتی خارج از محدوده صلاحیت به مراجع عدلی و قضائی؛

o    تهیه، ترتیب، تدوین و تعدیل قانون تدارکات، مقرره ها و طرزالعمل ها لازم جهت بهبود روند تدارکات؛

o    همکاری در راستای رسیدگی به اعتراضات داوطلبان مطابق قانون و طرزالعمل تدارکات؛

o    بررسی قراردادهای منعقده تدارکات و حل منازعات پیش آمده؛

o    ارائه مشوره های حقوقی لازم برای نهادهای تدارکات، ادارات و سکتور خصوصی؛

o    بررسی موارد تخلف از قانون تدارکات جهت ارجاع به مراجع عدلی و قضایی طبق مواد قانون تدارکات عامه
    

تشکیل ریاست حقوق و حل منازعات تدارکات: 

o    آمریت بررسی حقوقی قراردادها

o    آمریت حل منازعات تدارکاتی

وظایف بخش های مربوط ریاست حقوق و حل منازعات تدارکاتی:

آمریت بررسی حقوقی قراردادها:

o    ترتیب و تدوین  و تعدیل قانون تدارکات، مقرره ها، طرزالعمل ها و سایر اسناد حقوقی تدارکات؛

o    بررسی ابعاد حقوقی، اسناد معیاری قرارداد ها و تدارکات و گنجانید موضوعات مورد ضرورت ؛  

o    ارائه مشوره های حقوقی لازم به ادارات، نهادهای تدارکاتی و سکتور خصوصی؛ 

o    همکاری در حل منازعات پیش آمده بین طرفین قرارداد تدارکات عامه؛  

o    بررسی حقوقی اسناد های معیاری اداره تدارکات ملی؛

آمریت حل منازعات تدارکاتی:

o    همکاری در راستای رسیدگی به اعتراضات داوطلبان مطابق احکام قانون و طرزالعمل مربوطه؛ 

o    همکاری در حل منازعات بین طرفین قرارداد در صورت لزوم؛   

o    طرح و ساختن سیستم حل منازعات و رسیدگی به اعتراضات داوطلبان؛ 

o    ارجاع موضوعات حقوقی تدارکاتی خارج از محدوده صلاحیت به مراجع عدلی و قضائی؛ 

o    بررسی سیستم های قبول شده بین المللی حل منازعات و فراهم کردن زمینه برای عملی ساختن  آن در افغانستان؛